نام داور سمت / سازمان
عباس استاد تقی زاده دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سمیه برجعلی لو دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی پارسا گروه آموزشی اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدعلی چراغی پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران گروه سلامت معنوی، مرکز تحقیقات
ابراهیم خادم گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
اکرم السادات سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
داود شجاعی زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت
محمد حسین صادقیان گروه پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
حسن عبدی - استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران.
عیسی عیسی زاده پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نیکزاد عیسی زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمد عفت پناه دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه کودکان
سید محمد حسن علم الهدی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهرزاد غیاثوندیان گروه آموزشی پرستاری داخلی جراحی- دانشکده پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرادعلی فولادوند دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پیراپزشکی
محمود متوسل آرانی گروه معارف اسلامی - دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران - تهران - ایران
سید رحمت الله موسوی مقدم گروه آموزشی معارف اسلامی، دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛ ایران
مهدی ناطق پور مرکز تحقیقات علوم قرآن حدیث وطب- دانشگاه علوم پزشکی تهران
غلامرضا نورمحمدی معاونت پژوهشی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران