مقدمه

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی در حوزه سلامت با رسالت انتخاب و انتشار پژوهش های با کیفیت و با محتوا  در حوزه  سلامت ،فعالیت میکنند.به منظور تحقق این هدف ،فرآیند بررسی و انتشارات مقالات پژوهشی بابد دقیق و با رویکردی بی طرفانه انجام گیرد. جلب اعتماد تمامی ذی­نفعان در مورد رعایت عدالت، در فرآیند بررسی و انتشار مقالات موجب شهرت و اعتبار مجله است.  بنابراین منشور اخلاقی مجله برای دستیابی به هدف اعتمادسازی طراحی شده است.  در این منشور، خط­ مشی‌های مجله برای تضمین رفتار اخلاق­ مدار همه شرکت‎کنندگان دخیل در فرآیند مذکور بیان می‌شود.  لذا از کلیه اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان مقاطع تکمیلی که مقالات‌شان را از طریق سامانه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی در حوزه سلامت ارسال می‌کنند،  درخواست می‌شود با دقت تمام دستورالعمل اخلاقی زیر را مطالعه و پس از اطمینان از تأمین کلیه شرایط مذکور در این منشور اقدام به ارسال مقاله کنند.  بدیهی است بی‌توجهی به هریک  از مواد این دستورالعمل می تواند پی گیری های متناسب قانونی  را در پی داشته باشد.

ماده1-مقاله پس از دریافت،  نخست درهیئت تحریریه بررسی و ارزیابی می شود  و در صورت داشتن شرایط لازم، برای داوران ارسال می گردد.  پس از وصول دیدگاه ها و نظرات داوران، نتایج وامتیازات کسب شده در هیئت تحریریه مطرح می شود و در صورت کسب امتیازات لازم و کافی و پذیرش آن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

ماده2-هیئت تحریریه در رد و پذیرش و اصلاح مقالات، آزاد است.

ماده3-مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهده نویسنده است.

ماده 4-در نگارش مقاله باید روش پژوهش علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

ماده5-در صورتی که هیئت تحریریه – به هر دلیل- نتواند طی حداکثر شش ماه مقاله ای را تعیین تکلیف کند، نویسنده (نویسندگان) مجاز است با درخواست کتبی اعلام انصراف کرده و مقاله را به مجله دیگری ارسال کند.

ماده6-فردی که به هر دلیل نامش در کنار تولید کنندگان یک مقاله علمی قید شده است، در قبال آن مقاله مسئول است.   اعلام بی خبری و تبری از فرایندی که منجر به تولید مقاله شده است در هر حال و به هر شکلی غیر قابل قبول خواهد بود.

ماده7-ارسال همزمان یک مقاله به دو یا چند مجله تخلف محسوب شده و هیئت تحریریه می تواند در صورت احراز تخلف به جز حذف مقاله از دستور کار، متناسب با هزینه های انجام شده، متخلف را جریمه مالی کرده و یا تا مدتی که صلاح بداند (حداکثر 3 سال) هیچ مقاله ای از نویسنده (نویسندگان) متخلف دریافت نکند.

اصالت

مقاله ای که نویسنده برای فصلنامه مطالعات اسلامی در حوزه سلامت  ارسال می‌کند باید جدید و اصل باشد.  نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است، به مجله ارسال و  همچنین نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در مجله تحت بررسی و ارزیابی است، برای نشریه دیگری ارسال کند. مقاله باید حاصل دستاورد مولف یا مولفان و دارای اصالت و نوآوری و ماهیت تحلیلی باشد.

انتحال(سرقت علمی و ادبی)

هیئت تحریریه فصلنامه حساسیت فراوانی نسبت به مقالات انتحالی دارد. بنابراین اگر فرد یا افرادی اقدام به ارسال مقاله ای کنند که بتوان آن را ذیل «انتحال» قرار داد، سردبیر مجاز است هرگونه اقدام قانونی لازم را انجام دهد. مرجع تشخیص دهنده انتحال، هیئت تحریریه است.

مقالات برگرفته از پایان نامه های تحصیلی باید با هماهنگی و مجوز کتبی استاد راهنما ارسال شود. در صورت درخواست کتبی استاد راهنما مبنی بر انصراف از ذکر نام در مقاله، دانشجو می تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال کند.

تضاد منافع

نویسندگان، مسئول شناسایی و اعلام موارد مشمول تضاد منافعی هستند که می‌تواند در مورد کارشان سوگیری ایجاد کند.  در مطالعات چندمرکزی، توافق نامه محققین مراکز پیوست شود.   در مطالعاتی که از طرف شرکت­ های خصوصی حمایت می شوند ذکر مفاد توافق نامه و قضاوت سردبیر تعیین کننده خواهد بود.   نویسندگان مقاله باید تمامی حمایت‌های مالی و ارتباطات شخصی مشمول تضاد منافع را در قسمت تشکر و قدردانی ذکر نمایند.  

حقوق انسانی

نویسندگان مسئولیت حفظ و حمایت از حریم خصوصی، کرامت انسانی، رفاه و آزادی مسائل انسانی  شرکت کنندگان پژوهش را برعهده دارند. مقاله‌هایی که درگیر مسایل انسانی هستند (مطالعات میدانی، شبیه‌­سازی‌ها، مصاحبه­‌ها)، باید منطبق با الزامات آیین‌­نامه حقوق انسانی در دانشگاه نویسنده انجام گیرند.

به­ هنگام بودن و سرعت عمل

نویسندگان باید در تجدید­نظر و انجام اصلاحات مقاله سریع و مناسب عمل کنند. اگر نویسنده ­ای نمی‌تواند در سررسید زمانی تعیین شده (حداکثر یک ماه) عمل کند، باید هرچه زودتر با سردبیر برای تعیین مدت زمان بیشتر یا انصراف از فرآیند ارزیابی تماس گیرد.

فرآیند داوری در مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

1-مقالات صرفاً از طریق سامانه مجله دریافت و مورد بررسی قرار میگیرند.

2-مقالات پس از دریافت با نظر سر دبیر مجله و مبتنی بر عنوان و محتوای مجله به حداقل سه داور که در زمینه مقاله صاحب نظر هستند برای داورای ارسال میشوند.

3-داوران در قبول و یا رد داوری مقاله دارای اختیار هستند . در صورت قبول داوری  موظفند در زمان تعین شده مقاله را داوری و نتیجه را از طریق سامانه اعلام کنند.در غیر این صورت داور دیگری تعین خواهد شد.

4-نتایج داوری پس از دریافت نظرات به نویسنده مسئول مجله ارسال خواهد شد.

5-در صورت پذیرش اولیه مقاله ،مقاله برای ویراستار ارسال خواهد شد.

6-پس از ویراستاری مقاله مجدداً برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد تا تایید نهایی خود را اعلام کند.

7-پس از تایید محتوای مقاله توسط نویسنده مسئول،مقاله در نوبت انتشار قرار می گیرد.

 • Research Ethics
  Introduction
  Quarterly Scientific Journal of Islamic the Studies in the Field of Health with the mission of selecting and publishing qualitative researches in field of  health  has been designed.In order to accomplish this goal, the process of reviewing and publishing research articles, should be conducted with a careful and impartial approaches Gaining public trust from stakeholders about observe justice in the processes of reviewing and publishing articles, it has earned the reputation of the journal.Thus, the ethical statement of the journal is designed to achieve the purpose of trust. In this statement, the journal policies are outlined to ensure the ethical conduct of all participants involved in the process.So all members of science committee, Researchers and post graduate students that they submit their articles through the journal is requested carefully read the ethical guidelines and after making sure that all the above conditions are met in this statement attempt to submit an article. Obviously ignoring any of the material in this instruction, can be resulted in the rejection of the manuscri.
   
  Article 1

  Article upon receipt, first it is reviewed and evaluated by the editorial board and it will be sent to the referees if necessary. After receiving referees’ opinions results of the ratings are presented to the editorial board and if it includes the necessary and sufficient points for admission, it comes down to printing

   Article 2
   
  The editorial board of the journal reserves the right to accept the article at any time or reject it.
   
  Article 3
   
  The authors are responsible for the contents of their articles.
   
  Article 4
   
  The method of scientific writing and also use of original sources should be followed in writing the article.
   
  Article 5
   
  If the editorial board (for any reason), cannot assign an article within a maximum of six months, the author (s) may withdraw by written request, and forward the article to another journal.
   
  Article 6
   
  All authors of an article are responsible for the contents of that article.
   
  Article 7
   
  Sending one article simultaneously to two or more journals is illegal and in this case the editorial board can delete the article from the agenda, and does not accept any article form the offender for as longe as 3 years or does not receive any more articles from the offender author(s).

 • Originality
   
  An article that  corresponding author submits to the journal of Islamic Studies in the field of Health, must be innovative and original.

The author(s) can't submit whole or part of that article which is being reviewed in this journal elsewhere. The article should be result of achievement of the author(s) and be innovative and analytical in nature.

Plagiarism

The editorial board is very sensitive to scientific plagiarism articles. So if a person or people is trying to submit an article, that can be "Plagiarism", chief editor is authorized to take any necessary legal action. The reference for identifying the plagiarism is the editorial board.Thos papers that were taken from theses must be in coordination and with the written permission of the supervisor.At the writen permission by supervisor the article can be submitted by (his/her) student independently.

Conflict of interest

The authors are responsible for identifying and declaring conflict of interest that can be biased in their studies. In multicenter alstudies, agreement of the relevant center should be attached.

In studies that sponsorad by private companies, provisions of the agreement and the editor's judgment will be decisive. The authors, should mention the all financial support and personal communication of subjects to conflict of interest in the episode of acknowledgment.

human rights

Authors have a responsibility for preservation and support of human dignity, prosperity and the freedom of human issues for research participants. Articles that are involved with human issues (field studies, simulations and interviews), must be complying requirements of human rights regulations in author; university.

On time and speed

Authors in reconsidering and revising papers would act quickly and appropriately. If the author cannot reach the due date (up to one month), he/she should contact as soon as possible the editor to request more time or withdraw from the evaluation process

The arbitration process in the Journal of Islamic Studies in Health

1- Articles are received and reviewed only through the journal system.

2- After receiving the articles by the editor of the magazine and based on the title and content of the magazine, are sent for judgment at least three referees, who have an opinion on the article.

3-The judges have authority to accept or reject an article. In case of accept arbitration, they are required to submit within the set time of the periodical article and the result through the system.

4-Judging results after receiving comments, it will be sent to the journal responsible author.

5- In case of initial acceptance of the article, the article will be sent to the editor.

6-After editing, the article will be resubmitted to the responsible author, until he/she announces his final confirmation.

7- After confirming the content of the article, by the responsible author, the article will be published in due course.