فرآیند  پذیرش مقالات و داوری در مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت

1-مقالات صرفاً از طریق سامانه مجله دریافت و مورد بررسی قرار میگیرند.

2-مقالات پس از دریافت با نظر سر دبیر مجله و مبتنی بر عنوان و محتوای مجله به حداقل سه داور که در زمینه مقاله صاحب نظر هستند برای داورای ارسال میشوند.

3-داوران در قبول و یا رد داوری مقاله دارای اختیار هستند . در صورت قبول داوری  موظفند در زمان تعین شده مقاله را داوری و نتیجه را از طریق سامانه اعلام کنند.در غیر این صورت داور دیگری تعین خواهد شد.

4-نتایج داوری پس از دریافت نظرات به نویسنده مسئول مجله ارسال خواهد شد.

5-در صورت پذیرش اولیه مقاله ،مقاله برای ویراستار ارسال خواهد شد.

6-پس از ویراستاری مقاله مجدداً برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد تا تایید نهایی خود را اعلام کند.

7-پس از تایید محتوای مقاله توسط نویسنده مسئول،مقاله در نوبت انتشار قرار می گیرد.

 

 

The arbitration and acceptance processes in the Journal of Islamic Studies in Health

1- Articles are received and reviewed only through the journal system.

2- After receiving the articles by the editor of the magazine and based on the title and content of the magazine, are sent for judgment at least three referees, who have an opinion on the article.

3-The judges have authority to accept or reject an article. In case of accept arbitration, they are required to submit within the set time of the periodical article and the result through the system.

4-Judging results after receiving comments, it will be sent to the journal responsible author.

5- In case of initial acceptance of the article, the article will be sent to the editor.

6-After editing, the article will be resubmitted to the responsible author, until he/she announces his final confirmation.

7- After confirming the content of the article, by the responsible author, the article will be published in due course.