اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نیکزاد عیسی زاده

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

nikzadiesazadehgmail.com
02188993657-8

سردبیر

دکتر مهدی ناطق پور

انگل شناسی پزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

nateghpourmsina.tums.ac.ir
02188993657-8

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمود متوسل آرانی

معارف اسلامی عضو هیات علمی

motavasseltums.ac.ir
02188964003

دکتر ابراهیم خادم

طب ایرانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ekhademtums.ac.ir
02166754168

دکتر غلامرضا نور محمدی

قرآن،بهداشت و سلامت عضو هیات علمی گروه معارف

drnormohammadiyahoo.com
02188964003

دکتر سید محمد حسن علم الهدی

معارف اسلامی عضو هیات علمی

alamolhodatums.ac.ir
09121052762

دکتر کبری خزعلی

علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی

bluetooth_o21yahoo.com
09121454945

دکتر علی الهامی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی هیأت علمی

aelhamic867yahoo.com
09120953644

دکتر علی اکبری ساری

سیاستگذاری سلامت استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

akbarisaritums.ac.ir
02188989120