مدیر مسئول


دکتر نیکزاد عیسی زاده دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

علوم قرآن و حدیث

 • nikzadiesazadehgmail.com
 • 02188993657-8

سردبیر


دکتر مهدی ناطق پور استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

انگل شناسی پزشکی

 • nateghpourmsina.tums.ac.ir
 • 02188993657-8

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود متوسل آرانی عضو هیات علمی

معارف اسلامی

 • motavasseltums.ac.ir
 • 02188964003

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابراهیم خادم عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

طب ایرانی

 • ekhademtums.ac.ir
 • 02166754168

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا نور محمدی عضو هیات علمی گروه معارف

قرآن،بهداشت و سلامت

 • drnormohammadiyahoo.com
 • 02188964003

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد حسن علم الهدی عضو هیات علمی

معارف اسلامی

 • alamolhodatums.ac.ir
 • 09121052762

اعضای هیات تحریریه


دکتر کبری خزعلی عضو هیات علمی

علوم قرآن و حدیث

 • bluetooth_o21yahoo.com
 • 09121454945

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی الهامی هیأت علمی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

 • aelhamic867yahoo.com
 • 09120953644

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبری ساری استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیاستگذاری سلامت

 • akbarisaritums.ac.ir
 • 02188989120