فصنامه مطالعات اسلامی در حوزه سلامت در سال 1396 تاسیس شد. مقالات تحقیقی وپژوهش های اصیل در حیطه های مختلف زیر به زبان فارسی و چکیده انگلیسی که مورد پذیرش هیات تحریریه مجله قرار گیرند چاپ می شوند.

حیطه نشریه :

اخلاق اسلامی و سلامت

تاریخ اسلام و سلامت

تمدن اسلامی و سلامت

متون اسلامی و سلامت

معارف اسلامی و سلامت

فقه اسلامی و سلامت

مطالعات اسلامی در حوزه پزشکی

مطالعات اسلامی در حوزه روانپزشکی

مطالعات اسلامی در حوزه دندانپزشکی

مطالعات اسلامی در حوزه پرستاری

مطالعات اسلامی در حوزه داروسازی

مطالعات اسلامی در حوزه بهداشت

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت معنوی

مطالعات اسلامی در حوزه توانبخشی

 

The scientific journal of Islamic studies in the field of Health was established on 2017. The journal is ready to publish those acceptable articles that have been prepared based on the following items in Persian language with English abstract

 

:Scopes of the Journal


Islamic Ethics and Health
History of Islam and Health
Islamic Civilization and Health
Islamic Texts and Health
Islamic Education and Health
Islamic Jurisprudence and Health
Islamic Studies in the field of Medicine
Islamic Studies in the field of Psychiatry
Islamic Studies in the field of Dentistry
Islamic Studies in the field of Nursing
Islamic Studies in the field of Pharmacy
Islamic Studies in the field of Health
Islamic Studies in the field of Spiritual Health
Islamic Studies in the field of Rehabilitation