1. تحلیل و تبیین هوش معنوی پرستاران شاغل در بخش‌های کووید19: مطالعه ترکیبی توضیحی

فاطمه بهرام نژاد؛ پروانه عسگری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 1-10

چکیده
  مقدمه و هدف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل و تبیین هوش معنوی پرستاران شاغل در بخش‌های کووید19 انجام شده است. روش کار: مطالعه ترکیبی، توضیحی و متوالی حاضر در سال 1399-1400 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است. در مرحله کمی 100 پرستار شاغل در بخش‌های کووید19 دارای معیارهای ورود وارد مطالعه شده و پس از تجزیه و تحلیل نمره حاصل از پرسشنامه هوش معنوی ...  بیشتر

2. تاثیر هوش معنوی بر کیفیت ارتباط با بیمار با نقش واسطه ای اخلاق کاری(مورد مطالعه: بیمارستان دولتی)

فرشید اصلانی؛ حسن خدادی؛ احسان الهی فر؛ اکبر بهمنی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 11-22

چکیده
  پرستاری به‌عنوان یکی از مشاغل مهم در حیطه بهداشت و درمان محاسبه می‌شود که جدای از اهمیت کلیدی آن، بخش مهم و وسیعی از جمعیت شاغل در حوزه درمان را نیز شامل می‌شود. اما این حرفه به خاطر شرایط به‌خصوص خود از جمله کمبود نیروی انسانی، شیفت‌های کاری، حجم زیاد بیماران پیامدهای فیزیکی و جسمی خاصی را به‌دنبال دارد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، ...  بیشتر

3. بیماری کرونا در جهان معاصر و برخی پیامدهای فلسفی آن

محمد نجاتی؛ فاروق طولی؛ سید عباس تقوی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 23-34

چکیده
  شیوع فراگیر بیماری کرونا، انسان معاصر را به لحاظ فلسفی دچار چالش‌های جدی‌ای نموده است. انسان پس از مدرنیسم و نا امیدی از آسمان و معنویت، به واسطه بی‌ارزش انگاری ارزش‌های الهی و اخلاقی، با مسأله پوچی دست و پنجه نرم می‌کرد و به واسطه تأکید بر اومانیسم و جعل ارزش‌های نوین متکی بر انسان تا حدودی بر پوچی و بی معناانگاری زندگی سرپوش گذاشته ...  بیشتر

4. بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده، تاب آوری خانواده و جهت گیری مذهبی در پیش بینی تنظیم شناختی هیجان دانشجویان

رسول اکبری؛ زینب غلامی راد؛ فاطمه صفائی؛ فاطمه ویسی پور؛ سارا سعید

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 35-44

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی ادراک شده، تاب آوری خانواده و جهت گیری مذهبی در پیش بینی تنظیم شناختی هیجان دانشجویان در شهر کرمانشاه می باشد.روش: این پژوهش کاربردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان کرمانشاه، که در سال تحصیلی 98-97 مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری با استفاده از روش ...  بیشتر

5. نقش واسطه ای معنای زندگی در رابطه بین سبک دلبستگی فرد و سوگ پیش از موعد در والدین کودکان با بیماری های خاص

محمدرضا mohammadreza

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 45-58

چکیده
  سابقه و هدف : این پژوهش با هدف تعیین نقش واسطه ای معنای زندگی در رابطه بین سبک دلبستگی فرد و سوگ پیش از موعد در والدین کودکان با بیماری های خاص انجام گرفت.روش کار : پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه والدین کودکان مبتلا به بیماری های خاص شهر شیراز تشکیل دادند. از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس، ...  بیشتر

6. بررسی تاثیر نماز بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج1

حمیدرضا سهرابی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 59-74

چکیده
  سابقه و هدف : در عصر معاصر تأمین سلامتی شهروندان یک جامعه یکی از مهم ترین مسائل اساسی در هر کشور محسوب می شود . بعد روانی بهداشت در بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای اسلامی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این پژوهش با هدف تامین سلامت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه دین و نقش کلیدی نماز را با سلامت روان مورد بررسی ...  بیشتر

7. فلسفه درمانی جهت رفع یاس و تقویت امید در رنج ناشی از بیماری های جسمانی بر اساس مبانی حکمی صدرالدین شیرازی

الهام رمضانی نژاد درزی؛ عباس بخشنده بالی؛ هاشم قربانی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 75-84

چکیده
  چکیدهمقدمه و هدف: سؤالی به ذهن متبادر می شود که آیا فلسفه می تواند راهکارهایی جهت کاهش یاس و تقویت امید برای رنج های ناشی از بیماری های جسمانی ارائه کند؟ بیماری های جسمانی که گاهی با پیشرفت بشر در علوم تجربی بیشتر شده، موجب بروز رنج های متعدد می شود که یکی از روشن ترین مصادیق آن را در فراگیرشدن ویروس کرونا مشاهده کرده ایم. هدف از تحقیق ...  بیشتر

8. لزوم فقهی- پزشکی اقدام به درمان عارضه دیسمنوره(قاعدگی دردناک)

فاطمه قدرتی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1400، صفحه 85-102

چکیده
  امتناع از درمان که ممکن است به صورت عدم پذیرش درمان یا تقاضای قطع درمان باشد، یکی از نتایج منطقی اخذ رضایت بوده و از حقوق بیماران به شمار می آید، ولی اجرا یا عدم اجرای آن، در اختلال دیسمنوره(قاعدگی دردناک) و موارد مشابه که درمان پذیر بوده و عدم درمان آن دارای عوارض جدی و آسیب های تکرار شونده جسمی، روانی و غیره در دوره ماهانه زنان است ...  بیشتر