1. ارایه مدل نجومی سلامت در نظام جامع سلامت اسلام

غلامرضا نورمحمدی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 1-14

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به تأثیرپذیری «سلامت» از ارزش‌های هر جامعه، اهمیت توجه به این ارزش‌ها در طراحی مدل سلامت آن جامعه مشخص می‌گردد. گرچه در جوامع مختلف نسبت به «سلامت» برخی ارزش‌های مشترک وجود دارد، اما این اشتراک، نیاز ما به ارایه یک مدل «سلامت» متناسب با مبانی اسلام را برطرف نمی‌سازد. مواد و روش‌ها: روش مطالعه، ...  بیشتر

2. مروری بر اهمیت سلامت معنوی در مراقبت از بیماران کووید-19

فاطمه بهرام نژاد؛ امین حسینی؛ نجمه چگینی؛ محمود شیری

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 15-24

چکیده
  زمینه و هدف: مطالعه مروری حاضر با هدف مروری بر نقش سلامت معنوی در مراقبت از بیماران کووید 19 انجام شده است. روش کار: این مطالعه مروری نظام‌مند در سال 2020 با جستجوی اینترنتی در پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی Web of Science، Scopus،PubMed ،Cochrane Library ، SID و با کلیدواژوه‌های مرتبط با موضوع مطالعه انجام شد. در مرحله اول 40 مطالعه وارد مطالعه شدند که با حذف مقالات ...  بیشتر

3. نسبیت سنجی بین زنان و مردان شهر کرمان در مراجعه به دعانویسان، رمالان و فالگیران

اصغر سلیمی نوه؛ مریم پوررضاقلی؛ معظمه شجاع الدینی؛ حسین نگارستانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 25-36

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف :پژوهش حاضربه بررسی نسبیت سنجی بین زنان ومردان شهر کرمان در مراجعه به دعانویسان،رمالان و فالگیران می پردازد. روش بررسی :جامعه آماری شامل کلیه زنان ومردان شهر کرمان بود که براساس جدول کرجسی ومورگان تعداد230 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روش پژوهش،توصیفی و از نوع همبستگی بود.جهت تجزیه وتحلیل ...  بیشتر

4. تاب آوری از دیدگاه روانشناسی جدید و نقش ایمان به آموزه های دینی در آن

رضا میرزایی؛ لیلا باقری زنجانی اصل منفرد

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 37-46

چکیده
  چکیده: هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی دیدگاه‌ روانشناسان غربی در مورد مفهوم تاب آوری و بررسی نقش ایمان به آموزه‌های اسلامی در تقویت تاب آوری در افراد است. روش: روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی است که با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای به جمع آوری و سپس تحلیل دیدگاه‌ها پرداخته خواهد شد. یافته ها: آنچه از بررسی ها بدست آمد این است که مفهوم ...  بیشتر

5. بررسی شکاف نسلی میان جوانان و والدین و راهکارهای رفع آن

علیرضا لطفی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 47-56

چکیده
  مقدمه و هدف: جامعه امروز کشور ما به دلیل طی کردن روند نوسازی در روابط اجتماعی، زمینه مساعدی را برای رشد شکاف نسل‌ها در خود دارد. هدف از این پژوهش بررسی شکاف نسلی میان جوانان و والدین در شهرستان خوی و راهکارهای رفع آن می باشد. روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. نمونۀ آماری برابر 384 نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که ...  بیشتر

6. مقایسه اثربخشی درمان ماتریکس و نوروفیدبک بر دشواری در تنظیم شناختی هیجان و ولع مصرف در افراد وابسته به شیشه

حمید امیری؛ بهنام مکوندی؛ پرویز عسگری؛ فرح نادری؛ پروین احتشام زاده

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 57-70

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان ماتریکس و نوروفیدبک بر دشواری در تنظیم شناختی هیجان و ولع مصرف در افراد وابسته به شیشه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به شیشه مراجعه کننده به بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 60 نفر از آنان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ...  بیشتر

7. بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعلق سازمانی با نقش واسطه ای توانمندی روانشناختی و خستگی عاطفی کارکنان بیمارستان شهید مدرس ساوه

اکبر بهمنی؛ فرشید اصلانی؛ اردشیر دلیریان

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 71-80

چکیده
  زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعلق سازمانی با نقش واسطه ای توانمندی روانشناختی و خستگی عاطفی (مورد مطالعه: بیمارستان مدرس ساوه) می پردازد. روش: تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی پیمایشی، قرار دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان بیمارستان مدرس ساوه به تعداد 400 نفر ...  بیشتر

8. واکاوی فرایند شکل گیری سرور نفسانی از منظر شیخ اشراق و مولوی

سهیلا اسکندری زوات؛ عباس بخشنده بالی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 81-94

چکیده
  یکی از بحران های عصر حاضر، افزایش آستانه نابسامانی های روحی و رفتاری بخش قابل توجه انسان هاست. برخی مکاتب فکری در پی گره گشایی آن برآمده اند ولی نه تنها راهی برای درمان نبوده اند بلکه دردی شدند بر دردهای گذشته. علت اصلی این ناکامی ها، عدم شناخت جامع از زوایای وجودی انسان است. وقتی انسان با معیار حیوانی سنجش شود، نتیجه ای جز آرامش جسمانی ...  بیشتر