دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار 1399، صفحه 1-102 
2. تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر استرس و امید به زندگی بیماران قلبی-عروقی

صفحه 15-26

مونا علیپور شهیر؛ آتنا اصفهانی خالقی؛ مهدی عرب زاده


3. مقایسه معنویت گرایی و عزت نفس نوجوانان پسر پرخاشگر با نوجوانان پسر عادی

صفحه 27-36

فانزه کیا دربندسری؛ سارا قیصری گودرزی؛ ندا براتچی؛ زهرا صادقی؛ سارا همایونی مجد