1. بررسی رابطه پایگاه فرهنگی و اقتصادی خانواده و میزان گرایش به فضای مجازی با انحرافات اخلاقی

معصومه کرامتی؛ طاهره نعمتی؛ سیدعقیل نسیمی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-16

چکیده
  زمینه:هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه پایگاه فرهنگی و اقتصادی خانواده و میزان گرایش به فضای مجازی با انحرافات اخلاقی می باشد. روش:روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دبیرستانهای خراسان شمالی است که تعداد آنها بر اساس آمار دریافتی167 نفر و بر اساس جدول مورگان 116نفر به عنوان روش نمونه گیری تصادفی انتخاب ...  بیشتر

2. نقش خیروشر درسلامت معنوی
دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 17-26

چکیده
  یافته‌ها‌: با نگاهی به مشخصات تعیین کننده سلامت معنوی از منظر آموزه های اسلامی می توان دریافت که ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی بین خیر و خیرخواهی با سلامت معنوی وجود دارد. از مهمترین و محوری ترین ویژگی های انسان دارای سلامت معنوی شامل خالق گرایی عاشقانه، عقلانیت دینی، وظیفه گرایی و آخرت نگری می باشد که به نوعی اشاره بر خیر و خیرخواهی ...  بیشتر

3. اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر آموزه های اسلامی- ایرانی بر سلامت روانی و تاب آوری مراقبین پرواز برج مراقبت

کوثر منتظری؛ ندا براتچی؛ خدیجه کشیشی؛ زهره نیک پی؛ مژگان اکبرزاده

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 27-40

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر آموزه های اسلامی- ایرانی بر سلامت روانی و تاب آوری مراقبین پرواز برج مراقبت انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری در برگیرنده تمامی مراقبین پرواز برج مراقبت شهر تهران در سال 1398 بودند که در فرودگاه بین المللی مهرآباد فعالیت ...  بیشتر

4. مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طب سوزنی بر کیفیت خواب ورزشکاران حرفه‌ای دارای آسیب جسمانی

محمد صالح عبدی؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ پروانه محمدخانی؛ آنیتا باغداساریانس

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 41-52

چکیده
  مقدمه: شیوه های درمانی مختلفی برای درمان مشکلات و مسائل روان شناختی تاکنون به کاربرده شده است. محققان در تلاش اند که رویکردهای موثرتر، با صرفه تر و بادوام تر را شناسایی نموده و نسبت به دیگر شیوه های درمانی مورد مقایسه قرار دهند؛ بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طب سوزنی بر کیفیت خواب ورزشکاران ...  بیشتر

5. رابطه اراده انسان با سلامت رفتاری در مواجهه با نوشابه های الکلی

رضا رئوفیان؛ علی اصغر تجری؛ محمد هادی مفتح

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 53-66

چکیده
  بی تردید اراده که جزء جدایی ناپذیر نفس انسان است، نقش اساسی را در سلامت رفتاری فرد ایفا می کند؛ اما در مواردی، نفس انسان در اثر آشنایی با اموری مانند نوشابه های الکلی(خمر) و انتخاب ارادی آن، در دام اعتیاد یا مستی، گرفتار و سلامت رفتاری اش به خطر افتاده و آسیب هایی جدی به بافت زندگی فردی و اجتماعی اش وارد می شود. در این مقاله سعی شده با ...  بیشتر

6. آزمون مدل تاثیر برندگرایی و ارتباطات درون کارکردی بر رفتارهای برندساز کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

فاطمه شفیعی زاده؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش؛ فریده شریفی فر

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 67-80

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر آزمون مدل تاثیر برندگرایی و ارتباطات درون‌کارکردی بر رفتارهای برندساز کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری این تحقیق را تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان (890 نفر) تشکیل دادند که نمونة آماری براساس فرمول کوکران 268 ...  بیشتر

7. بررسی نقش سرمایه روانشناختی و مولفه های آن بر بهره وری کارکنان

یاسر تقی خواه؛ محمد نصیری

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 81-92

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر مطالعه نقش سرمایه روانشناختی و مولفه های آن بر بهره وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی می باشد. روش کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. 140 نفر به روش تصادفی از بین کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه ...  بیشتر

8. ارتباط جهت گیری مذهبی با سلامت روان در دانش آموزان شهر کرمانشاه

نوشین سلیمی؛ معصومه حیدریان

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 93-100

چکیده
  زمینه و هدف: جهت گیری مذهبی یکی از عواملی است که با سلامت معنوی ارتباط دارد و می تواند منجر به سلامت روانی و معنوی گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود که با مشارکت 360 نفر از دانش ...  بیشتر