1. بررسی تاثیر مبانی انسان شناسی قرآن بر سلامت روان

سیدعقیل نسیمی؛ معصومه کرامتی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 1-16

چکیده
  مقدمه و هدف:امروزه در تمام دنیا برغم پیشرفتها در زمینه علوم مخصوصا علوم تجربی؛ انسان با مشکلات روانی زیادی مواجه گردیده و سلامت روانی انسان به خطر افتاده است، در همین راستا محقق به بررسی علمی و چگونگی تاثیر دین و آموزه‌های اعتقادی بر سلامت‌روانی بشر پرداخته‌اند، یکی از مهمترین منابع دینی مسلمانان، قرآن‌کریم است که آیات فراوانی ...  بیشتر

2. رویکرد تحلیلی بر تربیت معنویِ عاری از خشونت علیه کودکان

مریم جوادپور

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 17-32

چکیده
  دین مقدس اسلام، شریعت سهله و سمحه نامیده می‌شود و همواره بر عطوفت و مهربانی استوار است؛ از این رو، پرورش و تعالی روحی و روانی کودک به عنوان یک انسان پویا، مستلزم تعلیم و تربیت صحیحی است. اما متأسفانه با برداشت‌ها و تفسیرهای نادرست برخی اولیا و مربیان، به یکی از مسائل چالشی در محیط‌های تربیتی، به‌ویژه تربیت معنوی تبدیل شده است. بدین‌سان، ...  بیشتر

3. تأثیر آموزش مدیریت ناسازگاری و خشم(والد- فرزند) با استفاده از آموزه‌های دینی بر ناسازگاری(هیجانی، اجتماعی و تحصیلی) دانش آموزان

نجمه حمید

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 33-44

چکیده
  خشم از تکانه‌ها و رفتارهای غیر‌قابل پیش‌‌بین است که بر عملکرد فرد تأثیر ناگواری دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مدیریت ناسازگاری و خشم با آموزه‌های دینی بر ناسازگاری دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر اهواز بود. طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بوده است. ابتدا از میان ...  بیشتر

4. بررسی رابطه خوش‌بینی از دیدگاه اسلام با افکار اضطرابی و سکته قلبی (مطالعه موردی: بیماران مرکز قلب بوشهر)

باقر گرگین؛ پروانه عطایی فرد؛ سید اصغر موسوی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 45-60

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه خوشبینی از دیدگاه اسلام با افکار اضطرابی و سکته قلبی (مطالعه موردی: بیماران مرکز قلب بوشهر) انجام گردید. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران مرکز قلب بوشهر بودند که تعداد کل آنها 480 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 214 نفر آنها انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های ...  بیشتر

5. بررسی میزان گرایش دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه‌ لرستان به ادای فریضه نماز

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 61-70

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه لرستان به ادای فریضه نماز انجام گرفت. مواد وروش ها :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 97-1396 بود. از این جامعه آماری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 125 نفر(64 نفر دختر و 61 نفر پسر) به صورت تصادفی انتخاب گردید. برای ...  بیشتر

6. سلامت معنوی و عوامل جمعیت شناختی-طبی مرتبط با آن در بیماران دارای استومی روده ای

لادن ناصح؛ محدثه هادی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 71-80

چکیده
  چکیده فارسی مقدمه: جراحی استومی ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. سلامت معنوی می تواند کیفیت زندگی این افراد را بهبود بخشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی و تعیین عوامل جمعیت شناختی-طبی مرتبط با آن در بیماران دارای استومی صورت گرفت. روش: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که بصورت مقطعی انجام ...  بیشتر

7. مطالعه تطبیقی آداب خوابیدن در آموزه های اسلام و علوم سلامت
دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 81-94

چکیده
  چکیده هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی تطبیقی آداب خوابیدن از منظر اسلام و علوم سلامت می‌باشد. روش: روش این مطالعه توصیفی- تحلیلی جمع آوری مطالب از تفاسیر و منابع روایی و معتبر شیعه و تحقیقات علمی می‌باشد کـه که به بررسی تطبیقی آداب دینی خوابیدن در آموزه های اسلامی و علوم سلامت می‌پردازد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان دادند ...  بیشتر

8. پیش بینی شادکامی دانشجویان براساس مولفه های سلامت روان

محمد نصیری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1398، صفحه 95-104

چکیده
  مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش پیش بینی شادکامی براساس مولفه های سلامت روان در بین دانشجویان دختر پرستاری و غیرپرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی می باشد. روش بررسی:پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و با هدف پیش بینی می باشد.80 دانشجوی دختر رشته پرستاری و 80دانشجوی دختر غیرپرستاری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ...  بیشتر