1. تحلیل مفهوم «احسان» و کارکرد آن‌ در اخلاق پزشکی اسلامی
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-10

چکیده
  زمینه وهدف: احسان از جمله اصول اخلاقی است که آیات و روایات بسیاری بدان اختصاص یافته و آن را مورد تأکید قرار داده‌اند. پایبندی بدین اصل اخلاقی علاوه برآثار مفید فردی و اجتماعی، کارکردهای فراوانی در حوزه پزشکی دارد. پژوهش حاضر کوشیده است تا ضمن تبیین کارکردهای اصل احسان، آن را در شمار اصول مهم اخلاق پزشکی اسلامی تقریر نماید. روش: این ...  بیشتر

2. بررسی فقهی أخذ مازاد بر تعرفه پزشکان(زیرمیزی)

سید محسن آزیز؛ محمد خانی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 11-20

چکیده
  یکی از موضوعات مهم جامعۀ امروز که در میان بعضی از پزشکان رواج دارد و وجهۀ اجتماعی آنان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، پدیده‌ای به نام زیرمیزی است.در مورد اینکه آیا گرفتن این وجه صحیح است یا خیر؛ در بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. معتقدان به جواز اخذ مازاد بر تعرفه، عملشان را در قالب ماده 10قانون مدنی توجیه می نمایند و آن را ...  بیشتر

3. نگاهی به بایسته های اخلاقی در پژوهش از منظر آیات و روایات

فرزانه دشتی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 21-34

چکیده
  پژوهش ، جستجوی منظّم ، آگاهانه و سازمان یافته و یا به عبارت دیگر هر تلاش فکری و علمی است که برای شناسایی مسائل و موضوعات پیرامون و یا ارائه و اثبات نظریه ای یاکشف و تبیین مطلبی انجام می گیرد. تحقّق یک پژوهش کارآمد مبتنی بر رعایت بایسته هایی است که در هر تحقیقی ضرورت دارد.این پژوهش با شیوه نظری _تحلیلی و مبتنی بر مرورکتابخانه ای است و با ...  بیشتر

4. مطالعه آسیب‌شناسی کودکان خیابانی و نقش آن در سلامت معنوی جامعه
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 35-46

چکیده
  سلامت معنوی یکی از ارکان مهم سلامت در جامعه‌‌ و از دغدغه‌های مهم هر دولتی در بخش سلامت است. مسئلۀ کودکان خیابانی یکی از مصادیق مهم سلامت معنوی هر جامعه است که پرداختن به آن همواره در رأس سیاست‌های اجتماعی هر دولتی است. تبیین مفهوم کودک خیابانی و عوامل به وجود آمدن این پدیده و ارائۀ راهکار مناسب برای حل این معضل برای رسیدن به سلامت ...  بیشتر

5. طراحی الگوی ساختاری- تجربتی مطالعه رصدخانه‌ای به ابتنای مصورگروی ملاکات ذهن (با تمرکز بر تصویرسازی ذهنی و تحلیل محتوایی)
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 47-72

چکیده
  راه تعالی از مسیر دانایی می­گذرد و دانایی مستلزم تشنگی در مسیر کاوش آن است که خواندن، تعاطی افکار و خوانش صحیح محتوا از پیش­فرض­های مسیر دانایی و دانایی­محوری و تحقق جامعه متفکر است. از طرف دیگر، کیفیت روش­شناختی «خواندن» نیاز به ارائه الگوهای جدید و مقتضی زمان و مکان عصر معاصر دارد که الگوی مطالعه رصدخانه­ای- ذیل تفکر ...  بیشتر

6. رابطه باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی با سلامت معنوی در دانش‌آموزان دوره متوسطه
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 73-84

چکیده
  مقدمه: معنویت به دلیل تأثیر بر سازه‌های روان‌شناختی و قابلیت اثرگذاری بر روی دانش‌آموزان در سال‌های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر رابطه باورهای مذهبی و بهزیستی تحصیلی با سلامت معنوی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تبریز بود. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه‌ی دانش‌آموزان ...  بیشتر

7. اثرگذاری خواب بر سلامت ذهن و روان از منظر آیات و روایات
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 85-94

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثرگذاری و اثرپذیری خواب مناسب و نامناسب بر ابعاد مختلف سلامت روان بر اساس آموزه‌های آیات و روایات و مقایسه‌ی داده‌های آن با یافته‌های روانشناسان در قالب یک مرور نظامند شکل گرفته‌است. روش: مقاله‌ی پیشرو پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که با بررسی کتب و مقالات گوناگون مذهبی به ویژه منابع روایی شیعی، آیات قرآنی ...  بیشتر

8. ارتباط سلامت معنوی با سبک تفکر و خلاقیت معلمان ورزش
دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 95-104

چکیده
  مقدمه و هدف: سلامت معنوی یکی از شاخص­های مهم معلمان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط سلامت معنوی با  سبک تفکر و خلاقیت معلمان ورزش شهرستان خوی می­باشد. روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بود وجامعه آماری تحقیق، همه معلمان ورزش زن و مرد شهرستان خوی در سال تحصیلی 98-97 است. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، نمونه آماری مساوی ...  بیشتر