1. حمایت از حریم خصوصی بیماران از منظر فقه و حقوق موضوعه
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 1-12

چکیده
  زمینه و هدف: حریم خصوصی از ارزشهای مهمی است که تمام جوامع بشری به آن اهمیت می‌دهند. با گسترش فناوری اطلاعات و سهولت نقض حقّ حریم خصوصی داشتن، در کنار شخصی‌تر شدن زندگی افراد، اهمیت حفظ حریم خصوصی نیز بیشتر شده است  . حفظ  حریم خصوصی در فضاهای مختلف، طیف وسیعی از رفتارها را در برمی‌گیرد. در حوزه ارائه خدمات پزشکی نیز به واسطۀ این‌که ...  بیشتر

2. بررسی الگوی رابطه‌ای سرمایه‌ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 13-22

چکیده
  مقدمه: سرمایه­ی روانشناختی یکی از شاخص­های روانشناسی مثبت است. معنویت یک ایمان و اعتقاد واقعی است.بهزیستی روانی شامل دریافت­های فرد از میزان هماهنگی بین هدف­های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی بین متغیرهای سرمایه­ی روانشناختی، معنویت و بهزیستی روانشناختی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...  بیشتر

3. جُستاری بر سازوکارهای حمایت از حق سلامت کودکانِ اقلیت در مکتب حقوق شهروندی امام علی (ع)
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 23-38

چکیده
  روابط انسانی مطلوب و پایدار، مستلزم همزیستیِ­ مسالمت­آمیز و برخورداری از فرصت‌های برابر، به‌دور از هرگونه تبعیض و نابرابری است که در میان جامعه‌ی کودکان، به‌ویژه اقلیت نمایان‌تر است؛ کودکانی که به لحاظ قومی، نژادی، زبانی و دینی متمایز از سایرین می‌باشند و متأسفانه اغلب رشد، پرورش، تربیت و تعالی‌شان به عنوان یک شهروند در ...  بیشتر

4. بررسی ارتباط بین الگوی مصرف فرهنگی و سلامت معنوی در دانشجویان (الگوی مصرف فرهنگی و سلامت معنوی)
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 39-48

چکیده
  اهداف: مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین الگوی مصرف فرهنگی و سلامت معنوی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می­پردازد. روش­ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 224 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. میزان، نوع و الگوهای مصرف فرهنگی و سلامت معنوی با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری ...  بیشتر

5. بررسی ارتباط بین الگوی مصرف فرهنگی و سلامت معنوی دردانشجویان

یحیی کاظمی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397

چکیده
  اهداف: مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین الگوی مصرف فرهنگی و سلامت معنوی دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد می پردازد.روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 224 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد. میزان، نوع و الگوهای مصرف فرهنگی و سلامت معنوی با استفاده از پرسشنامه سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، ...  بیشتر

6. رابطه بین آگاهی و پای‌بندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به باورها و دستورهای دینی با گرایش‌های فرهنگی و عقاید دینی موثر در رفتار
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 49-58

چکیده
  مقدمه: گرایش فرهنگی جوانان تحصیل کرده دانشگاهی در ایران امروز و با وجود حکومت دینی، پدیده ای در خور بررسی است. پژوهش حاضر به دنبال کشف میزان آگاهی و پایبندی دانشجویان به باورها و دستورهای دینی و ارتباط آن با گرایشهای فرهنگی است. روش کار: در قاب یک مطالعه تحلیلی، عقاید دینی موثر در رفتار با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

7. رابطه بین آگاهی و پای بندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به باورها و دستورهای دینی با گرایش های فرهنگی و عقاید دینی

سیدضیاءالدین علیانسب

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397

چکیده
  مقدمه: گرایش فرهنگی جوانان تحصیل کرده دانشگاهی در ایران امروز و با وجود حکومت دینی، پدیده ای در خور بررسی است. پژوهش حاضر به دنبال کشف میزان آگاهی و پایبندی دانشجویان به باورها و دستورهای دینی و ارتباط آن با گرایشهای فرهنگی است. روش کار: در قاب یک مطالعه تحلیلی، عقاید دینی موثر در رفتار با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

8. تاثیر هوش معنوی مدیران بر سلامت و تنش شغلی کارکنان (دانشگاه پیام نور استان مازندران)
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 59-66

چکیده
  هدف: سلامت و هوش معنوی باعث کاهش تنش شغلی، درک بهتر کارکنان از شغلشان و افزایش عملکرد و انگیزه کارکنان می­گردد لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی مدیران بر سلامت معنوی و تنش شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران) می­باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. ...  بیشتر

9. تاثیر هوش معنوی مدیران بر سلامت معنوی و تنش شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران)

اکبر بهمنی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397

چکیده
  هدف: سلامت و هوش معنوی باعث کاهش تنش شغلی ،درک بهتر کارکنان از شغلشان و افزایش عملکرد و انگیزه کارکنان می گردد لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی مدیران بر سلامت معنوی و تنش شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان دانشگاه پیام نور استان مازندران) می باشد. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ نوع روش یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ...  بیشتر

10. نقش ورزش در بهبود اخلاق اسلامی کار، کمال‌گرایی و کنترل تفکرات انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 67-76

چکیده
  مقدمه و هدف: ورزش بخشی از فرهنگ جامعه می­باشد که سالم­سازی جامعه را به دنبال دارد.از این رو در تمامی جوامع و سازمان­ها به تعمیم و گسترش آن در سالم­سازی فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید فراوانی شده است. هدف از این پژوهش، بررسی نقش ورزش در بهبود اخلاق اسلامی کار، کمال­گرایی و کنترل تفکرات انتقادی دانشجویان بود. روش تحقیق: این پژوهش ...  بیشتر

11. مفاهیم و آموزه‌های مرتبط با ذهن‌آگاهی در دین اسلام
دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1397، صفحه 77-91

چکیده
  ذهن­آگاهی به عنوان یک روش درمانی و پیشگیرانه در سال­های اخیر توجه روان­شناسان، روان­درمانگران و محققان را به خود جلب کرده و به نظر می­رسد برخی مفاهیم دین اسلام با آموزه­های آن ارتباط و همپوشی­هایی دارد که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی و معرفی مفاهیمی در متون دینی اسلامی است که با ذهن­آگاهی مرتبط ...  بیشتر