نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: شیوع ویروس کرونا به عنوان یک رویداد استرس زا منجر به اضطراب و سایر مشکلات روانشناختی شده است. بررسی عواملی که بتوانند مانع از بروز اضطراب ویروس کرونا گردد از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی، تنظیم هیجانی و بهزیستی معنوی در اضطراب ویروس کرونا در میان جمعیت های عمومی استان مازندران انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر وب بود. 292 شرکت کننده از طریق شبکه های اجتماعی بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده ها از پرسشنامه اصلاح شده اضطراب بلکی و همکاران (2015)، مقیاس حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1988) پرسشنامه تنظیم هیجان گروس (2003) و بهزیستی معنوی جولیا و همکاران (2010) استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی (001/0=P، 224/0-R=)، راهبرد ارزیابی مجدد شناختی (001/0=P، 247/0-R=)،، راهبرد سرکوب هیجانی (001/0=P، 274/0R=) و بهزیستی معنوی (100/0=P=، 306/0-R) با اضطراب ویروس کرونا رابطه معنی‌داری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای پژوهش 5/19 درصد از تغییرات اضطراب ویروس کرونا را پیش‌بینی می کنند که در این میان بهزیستی معنوی بیشترین سهم را در پیش‌بینی اضطراب کرونا داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نقش حمایت اجتماعی، تنظیم هیجانی و بهزیستی معنوی در اضطراب ویروس کرونا، توجه به این عوامل به خصوص بهزیستی معنوی در طراحی مداخلات روانشناختی برای کاهش اضطراب جمعیت های غیر بالینی در زمان شیوع کرونا ضروری است.

کلیدواژه‌ها