نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، خیابان انقلاب اسلامی، قدس ، کوچه فردانش، پلاک 11 ، مرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث وطب ،

2 دانشجوی دکترای علوم شناختی ، پژوهشکده علوم شناختی ، تهران ، ایران.

3 دانشکده پرستاری و مامایی تهران،تهران، ایران.

چکیده

مقدمه
امروز ارائه مراقبت به همراه داشتن شادکامی یکی از جنبه های مراقبت کلی نگر است و نقش پرستاران در ارائه خدمات به بیماران حائز اهمیت است . از این رو در این مطالعه به ارزیابی وضعیت شادی و نشاط در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته شده است
روش اجرا
در این مطالعه مقطعی که به مدت 1 ماه بر روی پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران که از طریق فراخوان برای شرکت درمطالعه بصورت داوطلبانه دعوت شده بودند، پس از اخذ رضایت آگاهانه ، درخواست شد تا به سوالاتی در مورد وضعیت سلامت عمومی خود پاسخ دادند سپس پرسشنامه شادکامی اکسفورد جهت بررسی ارزیابی وضعیت شادکامی مورد استفاده قرار گرفت . در نهایت، ارتباط نتیجه پرسشنامه با وضعیت دموگرافیک افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج توسط نرم افزار SPSS VER 24 انالیز شد.
نتایج
در این مطالعه 189 پرستار شرکت نمودند اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف نمره پرسشنامه شادکامی اکسفورد با جنس (P=0.262)، میانگین سنی (P=0. 599) ،بخش محل خدمت (P=0.053) نوع تحصیلات(P=0.755) ،نوع استخدام (P=0.946) گزارش نشد. ولی اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف نمره پرسشنامه شادکامی اکسفورد با میانگین نمره پرسشنامه سلامت روانی مشاهده شده است (P

کلیدواژه‌ها