نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره، دانشکده انسانی، دانشگاه حضرن معصومه(س)، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

چکیده

هدف مطالعۀ حاضر بررسی سیر ارائة الگوهای افزایش توانمندی انسان در مقابله با چالش‌‌های زندگی و بررسی تطبیقی نظریه‌های نوین سرمایه‌های معنوی مارشال و سرمایه‌های روانشناختی فردریک لوتانز با آموزه‌های قرآنی و روایی است. مقالۀ حاضر پژوهشی توصیفی- تحلیلی است که با بررسی متون علمی‌ روانشناسی و منابع گوناگون مذهبی به ویژه آیات و کتب روایی شیعی، سازه‌های افزایش توان انسانها در برابر چالش‌ها و دشواری‌‌های زندگی را تجزیه و تحلیل کرده است. زندگی در دنیای امروز با چالش‌ها و دشواری‌‌های فراوانی همراه است که بعضاً پیش‌بینی شده و پیش بینی نشده‌اند. نحوۀ مقابله مؤثر با این چالش‌ها و حفظ سلامت روان انسان با تأکید و بهره‌وری از توانمندی‌ها و قابلیت‌‌های او مورد تأیید روانشناسی و آموزه‌های اسلام است. در روانشناسی با تأکید بر به کارگیری و پرورش سرمایه های معنوی و سرمایه های روانشناختی سعی در توانمند نمودن انسان در غلبه و مقاومت بر چالش های زندگی را دارد. در حالیکه مؤلفه های این دو نوع سرمایه در قرآن و روایات نیز مورد تأکید می باشد که این تطابق دال بر غنای قرآن و دین مبین اسلام است. اسلام توجه خاصی به بهبود کیفیت مقابلۀ انسانها با دشواری‌‌ها و افزایش تاب‌آوری او دارد. سرمایه‌‌های معنوی و سرمایه‌‌های روانشناختی که نسخه‌ی تجویزی علم روانشناسی است، در دین اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها