نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده

تربیت اجتماعی یکی از ابعاد مهم تربیت است. تربیت اجتماعی پرورش جنبه هایی از رفتار آدمی است که به او یاد می دهد که به بهترین شکل حقوق و مسئولیت ها و وظایف خود را نسبت به هم نوعان خود بشناسد و آگاهانه و با عشق برای عمل به آن وظایف اقدام کند.بر این اساس این مقاله با هدف طراحی الگوی تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم، سنت تدوین شده است. این پژوهش به روش کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد با تعداد 25 نفر از صاحبنظران رشته فلسفه تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی دانشگاه های کشور، با درجه استادیار به بالا و متخصصین امور مذهبی مصاحبه عمیق به عمل آورد. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با استراتژی تحقیق در سه مرحله کدگذاری شد. نتایج به دست آمده نشان داد مدل پیشنهادی این تحقیق مبنی بر الگوی تربیت اجتماعی، مشتمل بر 29 عامل است که از بین حدود 100 مفهوم اولیه شناسایی و مفهوم سازی شده است. هر مقوله محوری به طور میانگین از ترکیب 5 مقوله اولیه به دست آمد و در کدگذاری کانونی با عنوان تربیت توحیدی، تربیت ولایت مدار، تربیت کرامت محور، تربیت حق محور، تربیت عدالت محور، تربیت هدایت محور و تربیت مسئولیت محور شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها