نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

3 مدرس دانشگاه پیام نور استان گیلان

4 استادیار، گگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه شیوع کووید 19 در جهان باعث مشکلات زیادی از جمله بر سلامت روان گذاشته است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل راهبردهای تنظیم هیجان با سرسختی ذهنی و کنترل خشم در کاراته‌کاران نخبه مرد در دوران شیوع کووید 19 بود.
روش کار: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. تعداد 130 نفر از مردان کاراته‌کار لیگ برتر به‌عنوان نمونه پژوهش به‌صورت کل شمار انتخاب شدند. جهت گرداوری داده‌ها از سه پرسشنامه استاندارد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون (2002)، پرسشنامه سرسختی ذهنی و پرسشنامه پرخاشگری حاجتی، اکبرزاده و خسروی (2008) استفاده شد. برای سنجش روابط و برازش مدل از نرم‌افزار PLS استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان و سرسختی ذهنی بر کنترل خشم کاراته‌کاران اثر مثبت و راهبردهای ناسازگارانه اثر منفی و معنی‌داری وجود دارد (001/0>p ). علاوه بر این مدل ارتباطی پژوهش نیز معنی‌دار بود. راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان تأثیر مثبت و راهبردهای ناسازگارانه بر سرسختی ذهنی و کنترل خشم تأثیر منفی و معنی‌داری بر سرسختی ذهنی و کنترل خشم کاراته‌کاران دارد (001/0>p ).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که هر چه کاراته‌کاران بیشتر راهبردهای ناسازگارانه اتخاذ کنند، از سرسختی ذهنی کمتری برخوردار خواهند بود و قبول شکست برای آن‌ها راحت‌تر است؛ همچنین کمتر می‌توانند خشم خود را کنترل کنند. پس لازم می‌نماید راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم هیجان برای ورزشکاران معرفی و شناسایی شوند.

کلیدواژه‌ها