نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت ، گروه روانشاسی سلامت ،واحد بین المللی خرمشهر- خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سرطان امروزه یکی از شایع‌ترین بیماری‌های صعب العلاج در میان کودکان است که باعث ایجاد مشکلات روانشناختی در آنان شده است. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی بر امید، سازگاری و پاسخ به درد در کودکان مبتلا به سرطان بود.
مواد و روش‌ها: روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 30 کودک 9 تا 12 ساله مبتلا به سرطان بصورت هدفمند انتخاب به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. برای گروه تجربی به مدت 2 ماه (10 جلسه) مداخله به شیوه بازی درمانی گروهی اجرا شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل، پرسشنامه های امید Snyder (Snyder’s Hope Scale)، پاسخ به درد کودکان (Pain Response Inventory) و سازگاری کودکان دخانچی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (مانکوا) و تک متغیری (آنکوا) استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که کودکانی که بازی درمانی گروهی را دریافت کرده بودند با کودکان گروه کنترل در میزان امید و سازگاری تفاوت معنی داری داشتند. بدین معنی که امید و سازگاری کودکانی که بازی درمانی گروهی انجام داده بودند، بهبود یافته بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده می‌توان از روش بازی درمانی گروهی برای بهبود امید و سازگاری کودکان مبتلا به سرطان استفاده نمود. امید عامل مهمی در افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری‌هاست. افزایش امید بر سازگاری و پاسخ به درد کودکان مبتلا به سرطان اثربخش است.

کلیدواژه‌ها