نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اصول الدین قم

2 دانشگاه قم

3 سطح ۳ موسسه آموزش عالی زینبیه رشته تفسیرعلوم قرآنی

چکیده

مقدمه: با توجه به شیوع کرونا ویروس و مقابله جدی با آن، اسلام آخرین دین الهی و کامل‌ترین آن، که همه آن چه بشر برای تعالی و رشد خویش در طول زندگی بدان نیازمند است، در اختیارش می‌نهد. مراقبت معنوی به زندگی انسان معنا می‌بخشد و انسان را به هدفی عالی رسانده و حلال مشکلات و برطرف کننده نارسایی‌ها در نظام خانواده و اجتماع است. هدف این مقاله بررسی نگرش مراقبت معنوی در کرونا می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر بر موضوع نگرش مراقبت معنوی در کرونا متمرکز است که با جمع‌آوری اطلاعات از روش فیش‌برداری و مطالعه منابع کتابخانه‌ای و توصیفی- تحلیلی استفاده‌ شده است ونخست به کمک کتب لغت شناسان فارسی و عربی و کتب تخصصی به تعریف معنویت، مراقبت، مراقبت معنوی وکرونا پرداخته می شود.
یافته ها و نتایج: رابطه زندگی باهدف،حیات طیبه، توکل و ایمان قلبی بردباری و خویشتن‌داری،مهرورزی و همدلی با نگرش های مراقبت معنوی در کرونا مورد بررسی قرار می گیرد که موجب سعادت دنیوی و اخروی انسان می شود.
نتیجه گیری: لازم است، انسان برای دستیابی به مراقبت معنوی در کرونا، بینش خود را در باب خود، خدا و فلسفه آفرینش تصحیح و اصلاح نماید، تا در مسیر الهی به سعادت، در ایمان به باور، در مخاصمات به حق، در تنگ‌دستی به شکر، در بیماری به سلامت، در تهذیب‌نفس به تزکیه و در طلب علم و دانش به تقوا نائل آید.

کلیدواژه‌ها