نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اهواز

2 دانشجو

چکیده

مقدمه: بهترین پیش‌بینی‌کننده مستقیم و واسطه‌ای عملکرد تحصیلی، متغیر خودکارآمدی تحصیلی می‌باشد. معنویت اصیل متصل به وحی، هنر زندگی متعالی را تحت تعلیمات خود آموزش می‌دهد. هدف از این پژوهش، اثربخشی معنویت درمانی و روش آموزشی مونته‌سوری بر افزایش خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع دبستانی شهر دزفول می‌باشد.
روش: این پژوهش به منظور اثربخشی معنویت درمانی و روش آموزشی مونته سوری بر خودکارآمدی تحصیلی بر روی 250 نفر از کودکان مقطع دبستان شهر دزفول در سال 1398 به روش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری هدفمند برابر با 80 (40 نفر گروه آزمایش و 40 نفر گروه کنترل) نفر به دست آمد. ابزار سنجش شامل بسته آموزش معنویت، پکیج آموزشی مونته سوری طی 8 جلسه 45 دقیقه ای و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی ظهیری‌خواه (1392) بود. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با آزمون‌ تحلیل کواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-21 مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
نتایج: معنویت درمانی بر خودکارامدی تحصیلی کودکان مقطع دبستان شهر دزفول اثربخش است. روش آموزشی مونته سوری بر خودکارآمدی تحصیلی کودکان مقطع ‌دبستانی شهر دزفول اثربخش است.
نتیجه گیری: روش مونته‎سوری نیز با فراهم آوردن شرایط مناسب برای یادگیری موفق در کودکان تاثیر مثبتی در خودکارآمدی تحصیلی آنان دارد. برگزاری دوره های معنویت درمانی باعث شده است تا دانش‌آموزان با نام و یاد خدا هر کاری را آغاز نمایند و در زمینه تحصیلی پیشرفت نمایند.

کلیدواژه‌ها