نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 تهران

چکیده

زمینه: یکی از چالش‌های نظام‌‌های حقوقی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، کم‌توجهی به سلامت و تربیت عقلانی در افراد بزهکار است که با بهره‌گیری از تدابیر تربیتی موجود در منظومه فکری اسلام می‌توان در مواجهه با این چالش، گام‌های موثری برداشت با عنایت به این که منابع اسلامی(فقه شیعه)، از جمله قرآن کریم و روایات معصومین حاوی دستورات بنیادی در موضوع جرم شناختی و پیشگیری از وقوع آن می‌باشد؛ هدف از نگارش این مقاله، تبیین الگوی تربیت عقلانی مطابق با منابع شرعی در زمینه پیشگیری از جرم و اصلاح رویکرد رفتاری جامعه و بررسی نقش آن در فرایند پیشگیری از وقوع جرم و تحقق امنیت می‌باشد.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و میدانی از طریق پرسشنامه محقق‎ساخته می‌باشد که روایی آن از سوی خبرگان و با در نظر گرفتن بار عاملی سوالات و پایایی آن از طریق آزمون آلفا کرونباخ تایید شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه افرادی (316 نفر) است که در بازه زمانی سه ماه چهارم 1397، از طریق مراجع کیفری در شهرستان شهرکرد مجرم شناخته شده که به‌ روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های رگرسیون گام به گام، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده گردید که به این منظور نرم‌افزار spss به کارگیری شد.

کلیدواژه‌ها