نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند، سبب شده است که افراد، شرکت‌ها و نهادهای مذهبی در ‏بسیاری از کشورهای اسلامی ازجمله ایران، اقدام به تولید اپ‌هایی با موضوع قرآنی نمایند. هدف از مطالعه ‏حاضر شناسایی اپ های تلفن همراه مبتنی بر اندروید با موضوعات قرآنی در ایران و بررسی ساختار ‏و محتوای آن‌ها بود. ‏
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است. جامعه پژوهش را تمامی اپ‌های اندروید ‏مرتبط با قرآن کریم در ایران تشکیل می‌دادند. نخست با جستجو در موتور جستجوی ‏Google، و اپ ‏استور گوگل‎ ‎‏(‏Google Play ‎‏) و بازار(‏Bazaar ‎‏)، اپ های قرآنی شناسایی و سپس این اپ ها دانلود، ‏نصب و مورد ارزیابی قرار می گرفتند. ابزار بررسی اپ ها، یک چک‌لیست محقق ساخته بود. داده های ‏جمع آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی تحلیل گردیدند.‏
‏ یافته‌ها: درمجموع 297 اپ قرآنی داخلی مبتنی بر اندروید وجود داشت. بیشتر این اپ‌ها باهدف نمایش ‏آیات قرآن به همراه امکان پخش تلاوت آن‌ها طراحی‌شده بودند(49.8 درصد). استفاده از بیشتر اپ های ‏قرآنی داخلی تحت اندروید،‏ کاملاً رایگان بود(62.3 درصد). ‏ در مورد ‏26.6 درصد‏ از اپ ها از زمان انتشار ‏اولیه به روز رسانی صورت نگرفته بود.‏
‏ نتیجه‌گیری: ‏‎ ‎اگرچه بیشتر اپ های قرآنی در ایران کاربردپذیری قابل قبولی داشتند. اما از ظرفیت های ‏این اپ ها استفاده نشده بود. همچنین بررسی اپ‌های قرآنی در ایران نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعفی بود ‏که باید مورد توجه توسعه‌دهندگان اپ‌های قرآنی و سایر اپ‌های مذهبی مشابه در ایران قرار گیرد‏.‏

کلیدواژه‌ها