نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان‌ها در جوامع بشری، بهره‌مندی از روابط انسانی سالم است. به نظر می‌رسد یکی از معتبرترین منابع برای ترسیم الگوی روابط انسانی سالم، قرآن کریم به‌عنوان کتاب راهنمای بشریت و هدایتگر سعادت است که در دو بُعد دنیوی و اخروی دستورالعمل‌هایی را برای انسان بیان نموده است. در قرآن کریم با استفاده از کلیدواژه «محبت» و واژگان هم‌خانواده آن تلاش شده است تا الگوی مناسبی برای روابط انسان‌ها بیان شود.
روش: در این پژوهش تلاش شده برای ترسیم دقیق چگونگی روابط انسانی سالم، از روش «تحلیل محتوا» استفاده شود و با جستجوی کلیدواژه «محبت» و شناسایی گروه‌هایی که مورد محبت یا غضب خداوند متعال واقع‌شده‌اند، مهم‌ترین مؤلفه‌های مثبت و منفی یا مطلوب و نامطلوب روابط انسانی استخراج گردد.
نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در قرآن کریم دو دسته مؤلفه‌های مثبت و منفی تبیین شده است که توجه به آنها می‌تواند سامان دهنده روابط انسانی در جامعه باشد که محور اصلی آنها، محبت است. مهم‌ترین این مؤلفه‌های مثبت، احسان و تقوا و احسان است. مهم‌ترین مؤلفه‌های منفی نیز کفر و تجاوز و فساد می‌باشد که توضیح همه آنها در متن مقاله بیان شده است.

کلیدواژه‌ها