نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 امارات

2 تنکابن

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مثبت‌نگر با درمان متمرکز بر شفقت بر خودارزشمندی، بهزیستی، مسئولیت‌پذیری و خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. شرکت‌کنندگان در این پژوهش 45 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان شهدای تجریش بوده‌اند که در 3 گروه 15 نفره (گروه آزمایش اول، آزمایش دوم و کنترل) به‌صورت تصادفی تقسیم و جایگزین شدند. گروه آزمایش اول تحت مداخله آموزش درمان متمرکز بر شفقت در 8 جلسه 60 دقیقه‌ای طی 28 روز تحت آموزش قرار گرفتند. گروه آزمایش دوم نیز در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای طی مدت‌زمان 35 روز تحت مداخله درمان مثبت‌نگر قرار گرفتند. در این فاصله گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس چندمتغیره و تک‌متغیره بررسی شد. یافته‌ها نشان داد بین اثربخشی درمان مثبت‌نگر و درمان متمرکز بر شفقت بر بهزیستی روان‌شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد. بین اثربخشی درمان مثبت‌نگر و درمان متمرکز بر شفقت بر خودارزشمندی تفاوت معناداری وجود دارد. بین اثربخشی درمان مثبت‌نگر و درمان متمرکز بر شفقت بر مسئولیت‌پذیری تفاوت معناداری وجود ندارند. بین میانگین نمرات پس‌آزمون خودمراقبتی بین سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد شد مداخلات گروه‌درمانی مثبت‌گرا و همچنین شفقت‌ورزی در کنار کاردرمانی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. ضمن آن‌که به‌کارگیری از مربیان مجرب و کارآزموده در این نوع حوزه‌های آموزش مداخلاتی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها