نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تربیت بدنی، دانشکده انسانی، دانشگاه آزاد واحد شاهرود. ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل درس تربیت‌بدنی دوره دوم مقطع متوسطه استان گلستان در جهت ارتقاء سلامت روان با رویکرد اسلامی است. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع موجود و اسناد بالادستی، ادبیات پیشینه، نظر صاحب‌نظران، بررسی اسناد و گزارشات، و در نهایت پرسش‌نامه گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه استان گستان می‌باشند که تعداد 16120 نفر و بر اساس پنج تا ده برابر تعداد سوالات تدوین شده تعیین و به صورت تصادفی طبقه‌ای خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که بر مبنای مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت به‌دست آمد. روایی پرسش‌نامه از نظر صوری و محتوایی و سازه‌‌‌ای تعیین شد. برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی و برای روایی محتوایی از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شدند. میانگین دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا به ترتیب 88/0 و 92/0 بودند. میزان آلفای کرونباخ در کلیه شاخص‌ها بالاتر از 85% به‌دست آمد. به‌منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. در این پژوهش، مدیریت درس تربیت‌بدنی در چهار بُعد جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. که می‌توان به مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان کمک کرد تا در خصوص پیاده‌سازی ورزش دانش‌آموزی بهتر بتوانند برنامه‌ریزی لازم را در ارتباط با هر مرحله از درس تربیت‌بدنی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها