نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران،ایران.

2 استادیار،گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی، دانشگاه پیام نور ساوه، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر تعلق سازمانی با نقش واسطه ای توانمندی روانشناختی و خستگی عاطفی (مورد مطالعه: بیمارستان مدرس ساوه) می پردازد.
روش: تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی پیمایشی، قرار دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان بیمارستان مدرس ساوه به تعداد 400 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. با توجه به جامعه آماری، حجم نمونه پژوهش 196 نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه ترکیبی می باشد. که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.906 تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری PLS استفاده گردید.
یافته ها: رهبری اخلاقی بر توانمندی روانشناختی در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معنی دار و مثبتی دارد. توانمندی روانشناختی بر تعلق کارکنان در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.
بحث و نتیجه گیری: تاثیر رهبری اخلاقی برتوانمندی روانشناختی تایید شد. توانمندی روانشناختی برتعلق سازمانی تاثیر دارد ولی خستگی عاطفی بر تاثیر رهبری اخلاقی بر تعلق سازمانی نقش تعدیلگر ندارد.

کلیدواژه‌ها