نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی سلامت، واحد بین الملل خرمشهر- خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان ماتریکس و نوروفیدبک بر دشواری در تنظیم شناختی هیجان و ولع مصرف در افراد وابسته به شیشه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد وابسته به شیشه مراجعه کننده به بیمارستان گلستان شهر اهواز در سال 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 60 نفر از آنان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند.به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و ولع مصرف استفاده شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه‌های آزمایشی تحت درمان ماتریکس (24 جلسه 50 دقیقه‌ای) و نوروفیدبک (20 جلسه 30 دقیقه‌ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو درمان ماتریکس و نوروفیدبک بر کاهش دشواری در تنظیم شناختی هیجان و ولع مصرف افراد وابسته به شیشه اثربخش بودند. هم‌چنین نتایج نشان داد، درمان ماتریکس نسبت به نوروفیدبک، دارای تأثیر بیشتری بر کاهش دشواری در تنظیم شناختی هیجان و ولع مصرف افراد وابسته به شیشه بود. به نظر می رسد الگوی ماتریکس یک روش درمانی غیردارویی و سرپایی برای وابستگی به مصرف شیشه است ولی با توجه به اینکه پژوهش حاضر در میان افراد وابسته به شیشه مراجعه کننده به بیمارستان گلستان شهر اهواز صورت گرفته است تعمیم نتایج با احتیاط عمل شود

کلیدواژه‌ها