نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: جامعه امروز کشور ما به دلیل طی کردن روند نوسازی در روابط اجتماعی، زمینه مساعدی را برای رشد شکاف نسل‌ها در خود دارد. هدف از این پژوهش بررسی شکاف نسلی میان جوانان و والدین در شهرستان خوی و راهکارهای رفع آن می باشد.
روش کار: روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. نمونۀ آماری برابر 384 نفر که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که از این تعداد 192 پرسشنامه توسط والدین و 192 پرسشنامه توسط جوانان تکمیل گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه بررسی میزان تفاوت های موجود میان دو نسل والدین و فرزندان که توسط سید محمد حسین نبوی ابداع شده، استفاده شد. این پرسشنامه در 9 بعد تفاوت دو نسل را ارزیابی می کند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.78 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها: ارزش های سیاسی و میزان فعالیت مذهبی دو نسل جوانان و والدین با هم تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی بین ارزش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ارزش های کلی، هنجارهای ازدواج و خانواده، هنجارهای رفتاری و نگرش جوانان و والدین تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: با ارتباط نزدیک و صمیمانۀ گروه‌های مرجع و متولیان فرهنگ با جوانان و تلاش در جهت درک نیازهای آنان و حمایت مادی و معنوی و پاسخ به شبهات آنها می توان این شکاف را رفع کرد.

کلیدواژه‌ها