نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 روانشناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه،ایران

چکیده

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی دیدگاه‌ روانشناسان غربی در مورد مفهوم تاب آوری و بررسی نقش ایمان به آموزه‌های اسلامی در تقویت تاب آوری در افراد است.
روش: روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی است که با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای به جمع آوری و سپس تحلیل دیدگاه‌ها پرداخته خواهد شد.
یافته ها: آنچه از بررسی ها بدست آمد این است که مفهوم تاب آوری در روانشناسی معادل صبر بعنوان یک فضیلت اخلاقی بسیار مورد تأکید در فرهنگ دینی ماست. باورها و رفتار مبتنی بر آن که در منابع اسلامی مورد توصیه و تأکید قرار گرفته اند، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در ایجاد یا تقویت این صفت نفسانی دارند.
نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می‌دهد منابع دینی اسلام برای تبیین ضرورت و تقویت تاب آوری توصیه هایی را در حوزه شناخت، عاطفه و معنویت و همچنین حوزه رفتار به مومنین دارد.

کلیدواژه‌ها