نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه وکلام اسلامی،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ولی عصر(عج)،رفسنجان، ایران

2 گروه فلسفه و کلام اسلامی،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه ولی عصر(عج)،رفسنجان، ایران

3 رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم،رفسنجان، ایران

4 گروه آمار،دانشکده مدیریت واقتصاد، دانشگاه ولی عصر (عج)

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف :پژوهش حاضربه بررسی نسبیت سنجی بین زنان ومردان شهر کرمان در مراجعه به دعانویسان،رمالان و فالگیران می پردازد.
روش بررسی :جامعه آماری شامل کلیه زنان ومردان شهر کرمان بود که براساس جدول کرجسی ومورگان تعداد230 نفربا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.روش پژوهش،توصیفی و از نوع همبستگی بود.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss22ودردوسطح آمار توصیفی وآمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتقاد به خرافات و جنسیت شهروندان شهر کرمان رابطه وجود ندارد. همچنین بین اعتقاد به خرافات و وضعیت تأهل شهروندان شهر کرمان رابطه وجود ندارد. درضمن بین اعتقاد به خرافات و تحصیلات شهروندان شهر کرمان رابطه وجود ندارد. در نهایت از آزمون همبستگی اسپیرمن نمودار پراکنش برای بررسی رابطه بین اعتقاد به خرافات با سن شهروندان به تفکیک جنسیت در شهر کرمان استفاده ‌شد.

نتیجه‌گیری:مشخص گردید که بین وضعیت اعتقاد به خرافات و سن افراد شهر کرمان رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد؛ به گونه ای که با افزایش سن، اعتقاد به خرافات کاهش می یابد. سپس از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر اعتقاد به خرافات استفاده شد و نرمال بودن متغیر اعتقاد به خرافات تأیید نگردید.

کلیدواژه‌ها