نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 گروه داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 دپارتمان مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: مطالعه مروری حاضر با هدف مروری بر نقش سلامت معنوی در مراقبت از بیماران کووید 19 انجام شده است.
روش کار: این مطالعه مروری نظام‌مند در سال 2020 با جستجوی اینترنتی در پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی Web of Science، Scopus،PubMed ،Cochrane Library ، SID و با کلیدواژوه‌های مرتبط با موضوع مطالعه انجام شد. در مرحله اول 40 مطالعه وارد مطالعه شدند که با حذف مقالات تکراری، 20 مطالعه برای بررسی چکیده و عنوان باقی ماندند. در نهایت هفت مطالعه باقی‌مانده وارد مطالعه شدند و متن کامل این هفت مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: بررسی مطالعات نشان داد، در حیطه جایگاه سلامت معنوی در کووید 19، مطالعات به تاثیر ایمان، اعتقادات مذهبی و معنوی بر فیزیولوژی انسان از جمله تقویت مقاومت جسمی و روانی پرداخته‌اند. همچنین از طرفی شواهد نشان می‌دهند، مداخلات مذهبی و معنوی نقشی کلیدی را در بحران سلامت فراگیر فعلی ایفا می‌کنند. مطالعات دیگر به ارائه راهکارها و پیشنهادات در جهت ارتقای سلامت معنوی افراد مبتلا و درگیر کووید 19 پرداخته‌اند. بحث تحکیم و عمیق‌تر کردن اعتقادات مذهبی و معنوی در جهت ارتباط بیشتر با خداوند از جمله موارد مهمی بود که در مطالعات مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: حفظ سلامت معنوی بیماران به حفظ سلامت معنوی خانواده آنان و در نهایت حفظ سلامت معنوی افراد جامعه در شرایط بحرانی کنونی طی همه‌گیری کمک می‌کند. این مفهوم در افزایش مقاومت جسمی و روانی، کاهش اضطراب و افسردگی، افزایش تاب‌آوری و القای امید در بیماران مبتلا به کووید 19 تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها