نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه عاوم بهزیستی و توانبخشی

4 استادیار، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه محققان به دنبال رویکردهای درمانی کوتاه تر و موثرتر در زمینه اختلالات جسمانی و روان شناختی هستند؛ بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طب سوزنی بر استرس ادراک شده ورزشکاران حرفه‌ای دارای آسیب جسمانی بود.
روش کار: روش تحقیق نیمه تجربی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران حرفه‌ای مرد 20 تا 25 سال دارای آسیب جسمانی ورزشی سال 1398 تشکیل دادند که با مراجعه به کمیته ملی المپیک (فدراسیون پزشکی ـ ورزشی ) و به‌صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. نمونه آماری تحقیق براساس معیارهای ورود به تحقیق 36 نفر بودند که به‌صورت تصادفی ساده به 3 گروه 12 نفری تقسیم شدند و در مرحله بعد براساس معیارهای خروج از تحقیق 33 نفر باقی ماندند. ابزارهای تحقیق شامل مقیاس استرس ادراک شده بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندگانه ANOVA)، آزمون اندازه گیری مکرر و آزمونهای تعقیبی انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد گه در گروه ذهن آگاهی بین پیش آزمون و پس آزمون و پیش آزمون و پیگیری و پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). در گروه طب سوزنی نیز بین پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد(001/0>p). ولی بین پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت (551/0=p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که هر دو رویکرد درمانی ذهن آگاهی و طب سورنی بر استرس ادراک شده تاثیر گذارند ولی ذهن آگاهی تاثیرات ماندگارتری در طول زمان نسبت به طب سوزنی دارد.

کلیدواژه‌ها