نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

پیامبران و اندیشمندان همواره انسان را به سلامت اخلاقی دعوت کرده اند ، سلامت جسمی ، مهم است تا آدمی زنده بماند و سلامت اخلاقی مهم است تا او را به سعادت و خوشبختی برساند و اخلاق برای جان آدمی مانند تنفس برای جسم اوست و هردو ضرورت زندگی انسانی است . مفاهیم پایه ای اخلاق در نهاد و فطرت بشر وجود دارد و لازم است پرورش یابد و به فعلیت برسد . از محوری ترین مسایل اخلاق ، این است که بین علم اخلاقی و دانستن مفاهیم با عمل اخلاقی و تحقق خارجی مفاهیم ذهنی ، فاصله نباشد و دانسته های علمی به مرحله عمل برسد . زیرا سعادت بشر یک واقعیت خارجی است و این وابسته به تحقق خارجی اخلاق است نه صرف دانستن .
این بحث مهم مورد توجه بزرگان اندیشه بوده و در فرهنگ قرآن مورد اهتمام فراوان است و در این مقاله که به روش کتابخانه ای و فیش برداری از منابع ، پژوهش شده ، به این محور خواهیم پرداخت .
بین علم تا عمل اخلاقی ، چالش هایی وجود دارد که مانع تحقق دانسته های اخلاقی در فرد و جامعه می شود . این چالش ها باید شناخته شود تا فرد بتواند اخلاقی زندگی کند ، برخی از این چالش ها عبارت است از توجیه ، تغییر نام ،تغییر مفهوم ، اتهام به دیگران ، وعده اصلاح ، خودفریبی ، فریب دیگران ، بدی را خوب پنداشتن ، انکارواقعیت ، جهل مرکب و شخصیت زدگی ، که مورد بحث قرار گرفته است. ...

کلیدواژه‌ها