نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی ،واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

2 استاد گروه مشاوره ،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحدخمین، دانشگاه آزاداسلامی، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف پیشبینی پایداری زناشویی بر اساس معیارهای همسرگزینی، مهارتهای ارتباطی و تابآوری خانواده با روش توصیفی از نوع همبستگی در جامعه آماری زوجین متأهل شهر تهران انجام شد. نمونه این پژوهش شامل 379 نفر از مراجعین فرهنگسراها و سراهای محل شهر تهران بودند که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و به پرسشنامههای پژوهش از قبیل شاخص بیثباتی ازدواج ادواردز، جانسون و بوث (1980)، پرسشنامه ملاکهای انتخاب همسر شوارتز و هاسیبروک (2012)، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئیندام (2001) و مقیاس تابآوری خانواده سیکبی (2005)پاسخ دادند. دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری SPSS-24 و با روش رگرسیون گامبهگام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد میزان تأثیر معیارهای انتخاب همسر (01/0p> ؛ 26/0 = β) ، تابآوری خانواده (01/0p> ؛ 21/0- = β) و مهارتهای ارتباطی (05/0p> ؛ 11/0- = β) است. همچنین متغیرهای معیارهای انتخاب همسر تابآوری خانواده و مهارتهای ارتباطی درمجموع توانستند 22 درصد از تغییرات واریانس متغیر پایداری زناشویی را پیشبینی کنند (05/0P≤). ازاینرو میتوان بیان نمود زندگی زناشویی پایدار تحت تأثیر معیارهای انتخاب همسر، توانایی تابآوری در برابر چالشهای زندگی زناشویی و برقراری ارتباط مؤثر بین زوجین قرار دارد.

کلیدواژه‌ها