نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی،ایران

2 استادیارمدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوی، خوی، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی با سرمایه روانشناختی و سلامت روان در کارکنان اداره ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی می باشد.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. 140 نفر به روش تصادفی از بین کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از سه پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007)، سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981) استفاده شد . پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی 77/0، سلامت روان 83/0 و فرسودگی شغلی 86/0 از طریق آلفای کرونباخ برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان می‌دهد که بین فرسودگی شغلی با سرمایه روانشناختی (575/0- =r و001/0=p) و سلامت روان (597/0= r و001/0=p) ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد سرمایه روانشناختی 33 درصد از واریانس فرسودگی شغلی و ابعاد سلامت روان 35 درصد از واریانس فرسودگی را در کارکنان اداره ورزش و جوانان تبیین می کند.
نتیجه گیری: ردیابی و رفع علایم فرسودگی شغلی، می تواند به بهزیستی روانشناختی کارکنان در سازمان ها کمک نماید و بدون شک نتیجه این حمایت ها در تأمین سلامت روان کارکنان موثر واقع می شود.

کلیدواژه‌ها