نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه معنویت گرایی و عزت نفس در نوجوانان پرخاشگر و عادی انجام شده است. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی– مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه 1 آموزش و پرورش شهر کرج در سال تحصیلی 98-1397 بود. 150 نوجوان پرخاشگر و 150 نوجوان عادی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه پرخاشگری (آیزنک و ویلسون، 1975)، پرسشنامه عزت نفس (کوپراسمیت، 1967) و پرسشنامه معنویت گرایی (هال و ادواردز، 1986) بود. بر اساس یافته‌های پژوهش، بین معنویت گرایی (و زیرمقیاس‌های آن) در نوجوانان پرخاشگر و عادی تفاوت وجود دارد. علاوه بر این، تفاوت دو گروه در عزت نفس و زیرمقیاس‌های عمومی، خانوادگی و تحصیلی نیز معنادار بود. بنابراین، با طراحی مداخلات روان‌شناختی بر اساس این متغیرها می‌توان پرخاشگری نوجوان در معرض خطر را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها