نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی واحد ارومیه

چکیده

سابقه و هدف:
خردمندی در نگاه همه ادیان از جمله اسلام حائز اهمیت می باشد و می تواند به عنوان یک عنصر مهم الهی انسان بر تمام جنبه های زندگی دنیوی و اخروی او تاثیر داشته باشد. لذا، هدف از این پژوهش، بررسی تعیین نقش خردمندی شناختی، معنوی، عاطفی و شخصیت آندروژنی در سلامت-آسیب پذیری زناشویی زنان متأهل بوده است.
مواد و روش ها:
روش پژوهش، بنیادی- همبستگی می باشد که تعداد 462 نفر از زنان متأهل شهر ارومیه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس سلامت- آسیب پذیری زناشویی خادمی و ظفرقلیزاده، مقیاس خردمندی آردلت و پرسشنامه نقش جنسیتی بم، برای سنجش متغیرها استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه توسط SPSS انجام شد.
یافته ها:
نتایج نشان داد که مولفه های خردمندی شناختی، معنوی ، عاطفی و مردانگی شخصیت با سلامت زناشویی زنان رابطه معنادار دارند. همچنین، متغیرهای پیش بین بطور ترکیبی 8/21 درصد از تغییرات سلامت زناشویی را پیش بینی می کند و به ترتیب مؤلفه های خردمندی عاطفی و شناختی و مردانگی شخصیت در پیش بینی سلامت بیشترین سهم معنادار دارند.
استنتاج:
با توجه به نتایج مطالعه می توان گفت که مؤلفه های خردمندی و آندروژنی شخصیت در سلامت زناشویی زنان تأثیرگذار است. لذا لازم است جهت افزایش سلامت زناشویی زنان، ارتقا مؤلفه های خردمندی و نقش های جنسیتی آنان با روش های مختلف از جمله آموزش، مدنظر باشد که می تواند به طور قابل توجهی سلامت زناشویی را ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها