نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه خوارزمی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی – اسلامی بر تعدیل نگرانی، نشخوار فکری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده تمامی زنان مبتلا سرطان پستان شهر تهران در سال 1398 بود. نمونه‌ای به حجم 30 نفر با توجه به معیارهای شمول از بین افراد جامعه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند. اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی – اسلامی شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی – اسلامی بر نگرانی، نشخوار فکری و اضطراب مرگ تأثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر، ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی – اسلامی موجب کاهش نگرانی، نشخوار فکری و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان می‌شود.
نتیجه‌‌گیری: طبق یافته‌های این مطالعه، ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره های معنوی – اسلامی سبب کاهش نگرانی، نشخوار فکری و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان می‌شود و نمایانگر افق‌های تازه در مداخلات بالینی است و می‌توان از آن به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر سود جست.

کلیدواژه‌ها