نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور. ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

4 استادیار گروه آمار، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

سلامت سازمانی عبارتست از دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و گسترش و ارتقاء و توانایی خود برای سازش بیشتر . پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی ابعاد مدل سلامت سازمانی مبتنی بر مدیریت کوانتومی در کارکنان شهرداری شهر مشهد، انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف کاربردی و با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان و کارشناسان حوزه شهرداری در سطح مدیران، معاونان مسئولین ستادی و رئوسای مناطق 17 گانه شهرداری مشهد در سال 97-96 جهت تجزیه و تحلیل در بخش آمار توصیفی، جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای معنی‌داری رابطه بین متغیرها از آزمون t و برای آزمون کفایت نمونه و همبسته بودن از آزمونKMO و بارتلت و همچنین طراحی مدل با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام ‌گردید و تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزارهای SPSS21 و LISREL8.5 صورت گرفت، نتایج بخش کیفی نشان داد که 3 بعد شامل عوامل شغلی ، عوامل سازمانی و عوامل فردی و 18 مؤلفه برای شهرداری قابل طرح می‌باشد. این ابعاد بر اساس شاخص‌های کمی آموزن شد و نتایج آزمون نشان داد که در بین ابعاد شهرداری عوامل فردی با مولفه های (کفایت نفس،خود تعیینی،مؤثر بودن، ویژگی‌های فردی) در درجه اهمیت بیشتر و در اولویت قرار دارند

کلیدواژه‌ها