نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

2 کارشناسی ارشد علوم تربیتی

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بررسی نقش تجربیات معنوی روزانه در پیش بینی بهداشت روان و تاب آوری معلمان بود.
روش پژوهش:روش پژوهش همبستگی بود. جامعه ی آماری همه معلمان مدارس ابتدایی شهر داراب در سال تحصیلی98-1397بود که تعداد 171 نفر از آنان بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای اندازه گیری تجربیات معنوی روزانه از پرسشنامه اندروود و ترسی، برای اندازه گیری بهداشت روانی از مقیاس سلامت عمومی گلد برگ و برای اندازه گیری تاب آوری از پرسشنامه کانر و دیویدسون استفاده شد. روایی این پرسشنامه ها توسط متخصصان تایید و پایایی پرسشنامه های تجربیات معنوی روزانه، بهداشت روان و تاب آوری توسط محققان به روش آلفای کرانباخ به ترتیب 92/0، 93/0 و 92/0 تعیین گردید.
یافته های پژوهش : 1/18 درصد از پاسخگویان مرد و 9/ 81 درصد زن، سابقه تدریس4/23 درصد از پاسخگویان کمتر از 10 سال، 2/39درصد 10 تا 20 سال، 5/20 درصد 20 تا 30 سال و 17 درصد بیشتر از 30 سال بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تجربیات معنوی روزانه با بهداشت روانی (51/0=r) و تاب آوری معلمان (59/0=r) همبستگی مثبت، مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج آزمون آماری رگرسیون چند متغیره نشان داد که تجربیات معنوی روزانه(احساس حضور خداوند، ارتباط با خداوند و احساس مسیولیت در قبال دیگران) بر بهداشت روان(0001/0>P و33/29=F) و تاب آوری معلمان(0001/0>P و7/68=F) تاثیر معناداری دارد.
نتایج پژوهش: تجربیات معنوی روزانه، می تواند سلامت روان و تاب آوری معلمان را پیش بینی کند.

کلیدواژه‌ها