نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، عضو گروه سلامت معنوی

2 پرستاری مراقبت ویژه و مدیریت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران گروه سلامت معنوی، مرکز تحقیقات

3 مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پرستاری بقیه الله، تهران، ایران

4 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: غفلت به عنوان یک مسأله سلامت جهانی، سلامت نوجوانان را به مخاطره می‌افکند. هرچه این نوجوانان در برخورد با رخدادهای ناگوار زندگی ، توانمندتر و تاب آورتر برخورد کنند، امکان به سلامت گذراندن این دوره بیشتر خواهد شد. معنویت می تواند نقشی راستین در ارتقای این توانمندی ها، خصوصا تاب آوری ایفا کند. مطالعات ناچیزی بر تجربه نوجوانان مورد غفلت واقع شده، در ارتباط با مفهوم معنویت تمرکز کرده اند. هدف از مطالعه حاضر، تبیین تجارب زیسته در سایه معنویت نوجوانان مورد غفلت واقع شده می-باشد.
روش: مطالعه حاضر به روش کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری وَن مَنِن انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های چهره به چهره‌ی فردی عمیق و نیمه ساختارمند از 18 نوجوان به دست آمد. تحلیل 6 مرحله ای ون منن برای درک بهتر پدیده و استخراج مضامین یا درون‌مایه‌ها انجام شد.
یافته ها: سه درون مایه اصلی شامل "افق سازی امیدوارانه"، "پی جویی معنا از تجربه و "مدارا در سایه معنویت حاصل تجزیه و تحلیل در این مطالعه بوده است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد نوجوانانی که مورد غفلت والدین، دوستان، مدرسه یا اجتماع واقع می شوند، سعی در ترمیم شرایط موجود از طریق افق سازی امیدوارانه، پی‌جویی معنا از تجربه زیسته و مدارا در سایه معنویت در گذر از پیچ و خم زندگی دارند.

کلیدواژه‌ها