نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اصول الدین قم

2 دانشگاه قم

چکیده

هدف: هدف از تحقیق پیش رو، بررسی قدم صدق، به عنوان مهم ترین درخواست‏هایی است که آدمی می‏بایست در هر حال، از خدا بخواهد.قدم صدق، علاوه بر ایجاد جرأت و جسارت برای شکستن حصارهای تنگ مادّی، می‏آموزد که از خداوند بخواهیم که در راه فضیلت‏ها و خوبی‏ها، پایدار بمانیم و هر روز و در هر لحظه، به سویی متمایل نشویم و هوس‏های مختلف، ما را دستخوش نیازهای مختلف نکنند.
روش: پژوهش حاضر بر موضوع معناشناسی قدم صدق در قرآن کریم با رویکرد سلامت معنوی متمرکز است که با جمع‌آوری اطلاعات از روش فیش‌برداری و مطالعه منابع کتابخانه‌ای و توصیفی- تحلیلی استفاده‌ شده است.
یافته ها: در این کوتاه، به بررسی قدم صدق در لغت و اصطلاح،سپس به تبیین قدم صدق در قرآن ودرادامه مقاله،نظرات مفسران درباره قدم صدق مورد بررسی قرار می گیرد و بعد نگاهی به برخی از مترادفات قدم صدق وآثار سلامت معنوی آن ها می اندازیم و در ادامه ابعاد معنوی قدم صدق را تبیین می کنیم و درانتها پایه‏های تقویت کننده قدم صدق با رویکرد سلامت معنوی را معرفی می کنیم.
نتیجه گیری: انسان با قدم صدق به سلامت معنوی می رسد، تا در مسیر الهی به سعادت، در ایمان به باور، در مخاصمات به حق، در تنگ‌دستی به شکر، در بیماری به سلامت، در تهذیب‌نفس به تزکیه و در طلب علم و دانش به تقوا نائل آید.

کلیدواژه‌ها