نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر آزمون مدل تاثیر برندگرایی و ارتباطات درون‌کارکردی بر رفتارهای برندساز کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری این تحقیق را تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان (890 نفر) تشکیل دادند که نمونة آماری براساس فرمول کوکران 268 نفر و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامۀ برندگرایی اوینگ و همکاران (2005)، پرسشنامۀ ارتباطات درون کارکردی هالند و همکاران (2012) و پرسشنامۀ رفتارهای برندساز کارکنان موهارت و همکاران (2009) استفاده شد. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که برندگرایی بر رفتارهای برندساز داخلی تاثیر مثبت معنادار دارد. هم‌چنین، تاثیر برندگرایی بر ارتباطات درون‌کارکردی مثبت معنادار بود. علاوه بر این، ارتباطات درون‌کارکردی بر رفتارهای برندساز داخلی تاثیر مثبت معنادار دارد. لذا، پیشنهاد می‌شود مدیران وزارت ورزش و جوانان برنامه‌های آموزشی و ضمن خدمت را به عنوان مکانیسم‌های برندساز داخلی در این سازمان اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها