نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه عاوم بهزیستی و توانبخشی

4 استادیار، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: شیوه های درمانی مختلفی برای درمان مشکلات و مسائل روان شناختی تاکنون به کاربرده شده است. محققان در تلاش اند که رویکردهای موثرتر، با صرفه تر و بادوام تر را شناسایی نموده و نسبت به دیگر شیوه های درمانی مورد مقایسه قرار دهند؛ بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و طب سوزنی بر کیفیت خواب ورزشکاران حرفه‌ای دارای آسیب جسمانی بود.
روش کار: روش تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق به‌صورت پیش‌آزمون پس‌آزمون، پیگیری با گروههای تجربی و کنترل می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را تمامی ورزشکاران حرفه‌ای مرد 20 تا 25 سال دارای آسیب جسمانی ورزشی سال 1398 تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق براساس معیارهای ورود و خروج به تحقیق 33 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (PSQI) بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل های توصیفی و تحلیل های استنباطیِ پارامتریک مانند آزمون تحلیل واریانس چندگانه ANOVA)، آزمون اندازه گیری مکرر و آزمونهای تعقیبی انجام شد.
نتایج: نتایج نشان داد که در ذهن آگاهی بین تمامی آزمون ها تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p)، در گروه طب سوزنی نیز بین پیش آزمون و پس آزمون و بین پیش آزمون با پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>p) ولی بین پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت (499/0=p).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که هر دو رویکرد درمانی ذهن آگاهی و طب سورنی بر کیفیت خواب تاثیر گذارند ولی ذهن آگاهی تاثیرات ماندگارتری در طول زمان نسبت به طب سوزنی در ارتباط با کیفیت خواب دارد.

کلیدواژه‌ها