نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی مهندسی اسفراین

2 nhka Hl,oji ;hvakhsd hvan

3 مدیرگروه معارف

چکیده

زمینه:هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه پایگاه فرهنگی و اقتصادی خانواده و میزان گرایش به فضای مجازی با انحرافات اخلاقی می باشد.
روش:روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دبیرستانهای خراسان شمالی است که تعداد آنها بر اساس آمار دریافتی167 نفر و بر اساس جدول مورگان 116نفر به عنوان روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و ابزار استفاده شده سه پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ(1999)پرسشنامه پایگاه فرهنگی و اقتصادی بوردیو (2004) و پرسشنامه انحرافات اخلاقی کارووانا و همکاران(2008) می باشد.
یافته ها:داده های پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از نرم افزارSPSS-23مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها بیانگر آن بود که بین پایگاه فرهنگی و اقتصادی خانواده و میزان گرایش به فضای مجازی با انحرافات اخلاقی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد پایگاه فرهنگی و اقتصادی خانواده و میزان گرایش به فضای مجازی با انحرافات اخلاقی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها