نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از این پژوهش پیش بینی شادکامی براساس مولفه های سلامت روان در بین دانشجویان دختر پرستاری و غیرپرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی می باشد.
روش بررسی:پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی و با هدف پیش بینی می باشد.80 دانشجوی دختر رشته پرستاری و 80دانشجوی دختر غیرپرستاری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سلامت روان عمومی(GHQ-28) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد گردآوری گردآوری شد و با استفاده از آمار توصیفی وآزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: مقایسه میانگین سلامت روان در دو گروه نشان داد که میانگین سلامت روان دانشجویان پرستاری در حد افراد سالم (28/23) و دانشجویان غیرپرستاری در حد ناسالم(69/31) بود. میانگین نمره شادکامی دانشجویان پرستاری (74/49) بیشتر از حد متوسط نمره نظری شادکامی (5/43) و دانشجویان غیرپرستاری(59/42) کمتر از حد متوسط نمره نظری شادکامی می باشد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت روان و شادکامی در دانشجویان پرستاری (484 /0r=) و دانشجویان غیرپرستاری (218/0r=) ارتباط مستقیم مثبت و معنی داری وجود دارد. دردو گروه دانشجویان بین اضطراب و افسردگی با شادکامی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده سلامت روان و خرده مقیاس های آن با شادکامی ارتباط معنی داری دارند. بنابراین برای بهبود مسایل مربوط به شادکامی دانشجویان پرستاری وغیرپرستاری، توجه به سلامت روان و خرده مقیاس های آن الزامی می باشد.

کلیدواژه‌ها