نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
هدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی تطبیقی آداب خوابیدن از منظر اسلام و علوم سلامت می‌باشد.
روش: روش این مطالعه توصیفی- تحلیلی جمع آوری مطالب از تفاسیر و منابع روایی و معتبر شیعه و تحقیقات علمی می‌باشد کـه که به بررسی تطبیقی آداب دینی خوابیدن در آموزه های اسلامی و علوم سلامت می‌پردازد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان دادند که دین اسلام توصیه‌های خاصی در خصوص زمان و مکان و کمیت و کیفیت خواب دارد. تحقیقات علوم تجربی نیز در موارد متعددی، همسو با آموزه‌های اسلامی بوده است. نقش خواب در سلامت جسم و روان، هم در دین مبین اسلام و هم در علوم سلامت مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس به طور جزیی به ارایۀ تعالیمی در حوزه ی کمیت و کیفیت خواب که سبب ارتقاء بهداشت خواب می شود پرداخته است.
نتیجه گیری: همه موجودات زنده برای تجدید نیرو و به دست آوردن آمادگی لازم برای ادامه کار و فعالیت نیاز به خواب دارند. نعمت خواب و آرامش و آسایش ناشی از آن و نیز نشاطی که بعد از خواب پیدا می‌شود از نعمتهایی است که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست. بر این اساس توجه به توصیه‌های قرآن و اسلام و به موازات آن علوم سلامت در باب مؤلفه‌های خواب می‌تواند نقش مهمی در رسیدن انسان به سلامت جسمی و روحی بیانجامد و باعث بهره‌مندی از برکات مادی و معنوی بشر شود.

کلیدواژه‌ها