نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری،دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی پرستاری، گروه اموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده فارسی
مقدمه: جراحی استومی ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. سلامت معنوی می تواند کیفیت زندگی این افراد را بهبود بخشد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی و تعیین عوامل جمعیت شناختی-طبی مرتبط با آن در بیماران دارای استومی صورت گرفت.
روش: این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که بصورت مقطعی انجام گرفت. 130 بیمار دارای استومی در شهر اصفهان با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. فرم اطلاعات دموگرافیک-بیماری و پرسشنامه سلامت معنوی Ellison-Paloutzian تکمیل گردید. داده ها بوسیله نرم افزاز 17SPSS و روشهای آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: اکثریت(5/61 درصد) شرکت کنندگان در مطالعه ازسطح متوسط سلامت معنوی برخوردار بودند. میانگین و انحراف معیار نمره سلامت معنوی 81/14 ± 40/97 (از 120 نمره) بود. بین سلامت معنوی با برخی از متغیرهای جمعیت شناختی-طبی شامل سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، نوع استومی و مدت داشتن استومی ارتباط آماری معنی دار وجود داشت(05/0 P<).
نتیجه گیری: سلامت معنوی اکثریت شرکت کنندگان در این مطالعه در حد متوسط بود. با توجه به اینکه سلامت و نگرش معنوی با ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران دارای استومی همبستگی مثبت دارد؛ پرستاران می توانند با طراحی و اجرای مراقبت های معنوی مناسب نقش بسزایی را در ببهبود کیفیت زندگی این بیماران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها