نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه لرستان به ادای فریضه نماز انجام گرفت.
مواد وروش ها :جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 97-1396 بود. از این جامعه آماری با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 125 نفر(64 نفر دختر و 61 نفر پسر) به صورت تصادفی انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته گرایش به نماز استفاده شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از آزمون‌های آماری همچون: میانگین، انحراف معیار، فراوانی و ...؛ و همچنین آزمون آماری t تک گروهی و tگروه‌های مستقل استفاده گردید.
یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که گرایش به اقامه نماز هم در بین دانشجویان دختر و هم در بین دانشجویان پسر دانشگاه لرستان وجود دارد(p<0/001). ولی مقایسه میانگین گرایش به اقامه نماز در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری نشان نداد،
بحث و گفتگو بنابراین باتوجه به نتایج پژوهش حاضر با اتخاذ تصمیمات روش های مناسب فرهنگی بستر مناسبی جهت تقویت وبالابردن سلامت معنوی دانشجویان را در سالهای بعد افزایش داد .

کلیدواژه‌ها