نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه روانشناسی ، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه خوشبینی از دیدگاه اسلام با افکار اضطرابی و سکته قلبی (مطالعه موردی: بیماران مرکز قلب بوشهر) انجام گردید. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه بیماران مرکز قلب بوشهر بودند که تعداد کل آنها 480 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 214 نفر آنها انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های محقق ساخته خوش‌بینی مبتنی بر دیدگاه اسلام، افکار اضطرابی ولز (1994) و سکته قلبی نیمروزی (1386) می‌باشد.
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که رابطه‌ی منفی بین خوشبینی از دیدگاه اسلام با افکار اضطرابی و سکته قلبی بیماران مرکز قلب بوشهر وجود دارد. رابطه منفی بین خوشبینی از دیدگاه اسلام و افکار اضطرابی بیماران مرکز قلب بوشهر مشاهده شد. بین خوشبینی از دیدگاه اسلام و سکته قلبی بیماران مرکز قلب بوشهر رابطه منفی می‌باشد. بین افکار اضطرابی و سکته قلبی بیماران مرکز قلب بوشهر رابطه مثبت وجود دارد. بین خوشبینی آزمودنی های مرد و زن تفاوت وجود دارد اما بین افکار اضطرابی و سکته قلبی بیماران مرد و زن تفاوت وجود ندارد. بین افکار اضطرابی و سکته قلبی بیماران بر حسب سن آنان تفاوت وجود دارد اما بین خوشبینی بیماران مرکز قلب بوشهر بر حسب سن آنان تفاوت وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها